Gebed voor Lesbos

Heilige, almachtige en eeuwige God,
onze barmhartige Vader in Jezus Christus,
U, de Schepper van leven, ruimte en tijd,
U, die geneest, verzoent en hoop geeft in uw Zoon.

Wij buigen ons diep voor uw troon neer in schuld en schaamte
dat wij de ogen sluiten voor nood om ons heen,
dat wij voorbij gaan aan onrecht en wanhoop,
dat wij doof zijn voor de schreeuw van hulpeloze en wanhopige mensen,
dat wij schouders ophalen voor verdriet, pijn en ademnood,
dat wij het zoveelste ‘I can’t breathe’ domweg negeren.

Heilige Vader, vergeef óns, herstel óns,
dat we zien, horen, opmerken, luisteren en optreden.

Hoor ons bidden om uitkomst voor de ramp op Lesbos, en waar ook maar.
Hoor het roepen van vluchtelingen, ontheemden, zieken zonder hulp.
Open uw hart voor kinderen die honger hebben in de modder, kou en ellende.

Geef moed aan hulpverleners om door te zetten in onmogelijke situaties.
Geef wijsheid aan overheden, machthebbers en politici.
Maak de harten zacht van hen die grenzen gesloten houden.
Breek de kwade machten af – open fonteinen van liefde en zorg.
Bewaar ons ervoor dat we ons mens-zijn verliezen in angst en onverschilligheid.

Laat het licht van uw genade stralen in het donker van onmacht.
Laat de glans van uw messiaanse rijk oplichten in uitgedoofde ogen.
Laat Christus’ macht over dood en duivel hoop bieden in verslagen harten.
Laat uw Geest het vuur ontsteken voor een toekomst van liefde en recht.

Uw koninkrijk, Heer van hemel en aarde, laat het komen in kracht.
Wij hopen op uw ingrijpen, want van u is het:
dat koninkrijk van vrede en recht,
die alles overtreffende macht,
die schitterende glorie.
Vandaag, morgen – en voor eeuwig.

In Jezus’ naam
Amen

Kees Haak, assistent professor missiologie en eucumenica (emeritus) van de Theologische Universiteit in Kampen