Inventarisatie samenwerking tussen kerken en moskeeën

Geloven in Samenleven (GIS) wil de lokale samenwerking tussen kerken, moskeeën en andere gebedshuizen inventariseren en vraagt daarbij onder andere de hulp van lokale raden van kerken.

Geloven in samenleven (GIS) is de werkstichting van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM), waaraan ook de Raad van Kerken in Nederland actief deelneemt. GIS is in 2019 is opgericht om de plaatselijke samenwerking tussen moskeeën, kerken, synagogen en andere gebedshuizen te bevorderen en te ondersteunen. De missie van GIS is: ‘Verschillen verbinden en opkomen voor elkaar!’ 

GIS wil in ieder geval een platform zijn waar moskeeën, kerken en andere gebedshuizen hun praktische ervaringen kunnen delen. Ook wil GIS daarvan goede voorbeelden presenteren op de website en tijdens ontmoetingsdagen. GIS biedt ook specifieke ondersteuning aan: van begeleiding van plaatselijke initiatieven tot en met trainingen ‘Bruggenbouwen’. Uitgangspunt daarbij is dat mensen het goede bij elkaar kunnen versterken. 

Oproep

Op dit moment is Geloven in Samenleven bezig met een inventarisatie om inzicht te krijgen in de huidige samenwerking tussen moskeeën en kerken en andere gebedshuizen, wat de eventuele wensen in deze geloofsgemeenschappen zijn om tot samenwerking te komen en op welke manier GIS ondersteuning kan bieden aan de bestaande of gewenste samenwerking. Mogelijke vormen van samenwerken kunnen variëren van het leren kennen van elkaar via incidentele contacten tot en met onderlinge samenwerking en solidariteit. 

In het kader van deze inventarisatie hoopt GIS onder andere van plaatselijke Raden van Kerken te horen wat de ervaringen zijn met interreligieuze samenwerking, zowel lokaal als regionaal. Welke wensen zijn er om tot samenwerking te komen en welke ondersteuning is daar eventueel bij nodig? Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, roept GIS op om reacties te sturen naar David Renkema, de coördinator van GIS. U kunt hem mailen of bellen: secretaris@geloveninsamenleven.nl;
06-12602150.

De stichting Geloven in Samenleven werkt nauw samen met het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims en zijn achterban:

  • het Contactorgaan Moslims en Overheid 
  • het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
  • het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom 
  • de Raad van Kerken in Nederland

www.geloveninsamenleven.nl