Afscheid van bisschop Joris Vercammen

Heeft de wereld nog boodschap aan een bisschop? Welke rol heeft het bisschopsambt voor de kerk van deze tijd? En hoe kunnen bisschoppen werken aan eenheid en verbinding, tussen de kerken maar ook met de samenleving? Deze en andere vragen kwamen naar voren tijdens het symposium ‘Een bisschopsambt voor kerk en wereld’, bij het afscheid van de Oud-Katholieke aartsbisschop van Utrecht, mgr. Joris Vercammen.

Er waren sprekers uitgenodigd uit de breedte van de oecumene, onder metropoliet Mor Polycarpus van de Syrisch Orthodoxe Kerk, mgr. Hans van den Hende van de Rooms-Katholieke Kerk, ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en Robert Innes, bisschop van de Engelse Kerk in Europa. Een samenvatting van hun lezingen en die van anderen is te lezen op de website van de Oud-Katholieke Kerk.

’s Middags vond in een stampvolle Sint-Gertrudiskathedraal, eveneens bijgewoond door parochianen en geestelijken uit alle windstreken en de volle breedte van de oecumene, de eucharistieviering plaats. Daarin preekte Vercammen over de woorden van Jezus uit het Evangelie van Johannes: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’ (Johannes 14: 6) die hij verbond aan de tekst van zijn wapenspreuk: ‘Opdat zij leven hebben in overvloed.’

De viering werd besloten met de overhandiging van de bisschopsstaf – teken van de herderlijke zorg van de bisschop voor de mensen in het bisdom – aan de deken van het Metropolitaan Kapittel, die deze op het hoogaltaar plaatste. Met deze handeling legde de bisschop zijn ambt als Aartsbisschop van Utrecht formeel neer. De staf zal op het altaar blijven liggen tot deze aan de nieuw verkozen en gewijde bisschop (m/v) overhandigd wordt.

Foto’s: Christien Crouwel