Geloven voorbij grenzen

De werkdag Vluchtelingen wordt gehouden op zaterdag 23 november, 10.00 – 15.00 uur in Amersfoort, in de Bergkerk, dr. A. Kuyperlaan 2.

De Raad van Kerken is sterk betrokken bij de inzet met vluchtelingen vanuit het uitgangspunt dat elke mens recht heeft op een menswaardig bestaan. De inzet met vluchtelingen die proberen een nieuw bestaan op te bouwen, ligt heel veel kerkmensen na aan het hart. We zien al vele jaren een grote betrokkenheid. Maar ook ervaren we, dat het voor veel vluchtelingen en mensen die hen nabij zijn, vaak uiterst moeizaam is tussen de bestaande regels en beperkingen een weg naar de toekomst te vinden.

De Raad heeft in de afgelopen maanden opnieuw onder woorden gebracht wat ons daarbij beweegt, hoe we het samen volhouden en waarom we met voor- en tegenspoed doorgaan.  Deze nieuwe brochure “Geloven zonder grenzen- over de kerkelijke betrokkenheid bij vluchtelingen en asielzoekers” verschijnt begin november.
Op de werkdag van 23 november wordt de brochure gepresenteerd en toegelicht. De brochure is ook bedoeld om in parochies en gemeentes en andere gemeenschappen het gesprek te voeren over onze betrokkenheid en wat nodig is. Maar ook, hoe het nieuwe perspectieven van gemeenschap en delen biedt.
In verhalen van inspiratie, ervaring en bemoediging willen we delen wat ons beweegt, wat we van elkaar leren op vaak lastige wegen met veel hobbels en valkuilen. En ook hoe we gelijkwaardigheid van hulpvrager en hulpverlener willen benadrukken.

In de afgelopen jaren lijkt het vaak alsof het draagvlak in kerk en samenleving voor een menswaardige omgang met vluchtelingen onder druk staat. Dan is ook de vraag hoe we onze achterban, kerken en gemeenschappen, kunnen meekrijgen en inspireren om zich in te zetten en daarmee door te gaan, ook als het lastig is.

Op de werkdag zullen we stil staan bij de ervaringen van het kerkasiel afgelopen november-februari in Den Haag en hoe ons dat inspireert tot nieuwe manieren van kerk zijn. We delen ervaringen uit diverse plaatsen in het land, over samen leven, integratie, opkomen voor recht, enz., waarbij ook de vraag besproken wordt hoe je het ook op lange termijn volhoudt.

En we gaan in gesprek met mensen die uit persoonlijke ervaring, als vluchteling of als naaste van vluchtelingen om daaruit nieuwe moed te putten.

Opgeven verplicht in verband met de catering bij rvk@raadvankerken.nl; de werkdag is gratis, voor een lunch wordt gezorgd.

PROGRAMMA: klik hier