‘Jij bent om me heen’

De Eerste Dag is uit. Het is oecumenisch een boeiende uitvoering, deze lente-editie bij de jaarorde van de Raad van Kerken. Want het rooster vermeldt de lezing uit Johannes 17, ‘dat zij allen één zijn’.

José Vos uit Rosmalen schrijft er over op de zondag, die ook wel ‘weeskind’ wordt genoemd, tussen hemelvaart en pinksteren. ‘Opdat zij allen één zijn (….)’ (Joh. 17,21). Waar denk je aan als je dat bidt? Was het de bedoeling dat er uit de weg die Jezus voorging zo veel kerkgenootschappen zouden ontstaan, vaak met onderlinge onenigheid en soms zelfs vijandschap en oorlog? Alle christenen één kerk dan? Alle verschillen opgeheven tussen katholieken, protestanten, anglicanen, oosters-orthodoxen, et cetera? Is het nu niet het moment, nu het kerkbezoek op veel plaatsen terugloopt, voor een eensgezinde bezinning op het fundament van al die uitingen van leerlingschap van Jezus van Nazareth, die ontstaan zijn in de tijd en er misschien ook weer uit verdwijnen om plaats te maken voor andere vormen van geloof? Wie of wat je ook bent, het gaat om het doen van dat grote gebod: omzien naar de medemens, je hart geven – co dare = credere – aan God, en ‘hart hebben’ voor de hele schepping tot eeuwig, onverwoestbaar leven (1 Joh. 5,11). Mogen we daarin allen één zijn’.

Lidwien van Buren uit Amsterdam geeft een toelichting bij het pinksterfeest, waar onder meer de torenbouw van Babel op het rooster staat. Ze schrijft: ‘Waarom wordt dit verhaal gelezen op het christelijke Pinksterfeest? Niet als een omkering van de verstrooiing, alsof alle volkeren van de aarde in Jeruzalem bijeen nu opeens weer één taal gaan spreken. Wat er met Pinksteren gebeurt, is eerder een radicalisering van de verstrooiing die de volkeren na Babel over de aarde verspreidde. Want uitgaande van Jeruzalem horen zij allen in hun eigen taal spreken over Gods grote daden (Hand. 2, 6.8.11). De verstrooiing heeft een positieve wending gekregen, zodat Gods heerlijkheid de aarde zal vervullen (Ps. 24,1)’.

De Eerste Dag biedt niet alleen uitleg. Er zijn ook gebeden en gedichten opgenomen. Bijvoorbeeld een tekst van Anton Korteweg bij psalm 139 met de titel ‘Wij samen’. Een citaat van het begin:

Onder en boven,
je bent om me heen,
ik in je,
je weet van mij alles.
Dat je me omringt, vooruit,
me doordringt,
alles weet uit hoofde van jij,
nou ja, maar dat je daar ook nog op uit bent!
Geen plaats van je is er die,
wil hij, niet ziet mij,
die niet in zich heeft mij.
Ver weg of dichtbij,
in de kraag pak je me;
geen kant kan ik op,
in Den Haag niet en nergens
– licht is er niets bij.
Niet raak ik me ergens in kwijt
en niet in de tijd;
wat ik ook maar van plan ben,
waar en wanneer,
je wist allang dat ik toen dat en dat
– dat ik knap in elkaar,
heb je wel voor gezorgd.

De Eerste Dag is een zeer gevarieerde toelichting bij het Oecumenische Leesrooster. Voor abonnementen: abonnementen@boekencentrum.nl; 088-700 2904. Losse nummers: www.de-eerste-dag.nl.