Eindejaarsbrief van voorzitter

Plaatselijke raden van kerken vinden nieuwe manieren om samen te werken met andere partners in hun woonplaats. Raden van kerken functioneren meer en meer als lokaal netwerk, samen met maatschappelijke en culturele partners. De vreugde van het samenwerken en op die manier dingen voor elkaar krijgen is groot.

Dat schrijft Dirk Gudde, voorzitter van de landelijke Raad van Kerken in een brief aan de voorzitters van de plaatselijke raden. Er zijn in Nederland zo’n 275 plaatselijke raden van kerken actief. De samenstelling verschilt, afhankelijk vaak van de aanwezige denominaties in een plaats, vaak zijn RKK en PKN aangesloten, geregeld ook andere kerkgenootschappen, natuurlijk de kerken die in de landelijke Raad vertegenwoordigd zijn, maar vaak ook andere kerkgenootschappen, zoals Baptisten en verschillende Gereformeerde denominaties.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 worden gehouden, is het van belang dat kerken in toenemende mate elkaar plaatselijk opzoeken en waar mogelijk met andere partners samenwerken om lokaal een bijdrage te leveren, soms zelfs het verschil te kunnen maken, bij diaconale en maatschappelijke zaken.

Gudde wijst in zijn brief verder op het belang van de afstemming tussen de verschillende agenda’s plaatselijk en landelijk. Het belang daarvan is in de achterliggende maanden verder naar voren gekomen door op de website rechtsboven een rubriek aan te brengen waarin lokale initiatieven naar voren worden gebracht, waarbij verwijst wordt naar een subpagina ‘lokaal / regionaal’ met meer plaatselijk ingekleurde evenementen.

De Raad van Kerken werkt in het beleidsplan aan een uitbouw van zowel de lokale contacten als de afstemming tussen de agenda’s, waarbij steeds geprobeerd wordt ook de ontwikkelingen bij de Wereldraad en de Europese Kerkenconferentie toegankelijk te maken voor Nederland, zodat oecumene niet alleen plaatselijk vorm krijgt, maar ook internationaal.

Hieronder volgt de inhoud die Gudde naar de plaatselijke raden heeft gestuurd als kerstwens / nieuwjaarsgroet.

Geachte voorzitter, beste collega,

De dagen rond Kerstmis en de jaarwisseling geven aanleiding om even stil te staan. Stil te staan bij hoe dingen gaan, hoe dingen gegaan zijn, en hoe ze zouden moeten gaan. Dat kunnen dingen zijn uit het persoonlijk leven, uit de werksfeer, of ook over ons werk voor de oecumene en de kerk.

In december was er in Amersfoort traditioneel de ontmoeting met de voorzitters van de provinciale Raden van Kerken. Daar werd nadrukkelijk naar voren gebracht: de bewondering voor de vele activiteiten die door lokale Raden van Kerken ontplooid werden. Er wordt op lokaal niveau veel werk verzet. Graag sluit ik me aan bij de grote waardering die klonk voor het lokale oecumenische werk. U draagt daar als voorzitter in belangrijke mate aan bij.

Natuurlijk komt bij dergelijke ontmoetingen met de regionale en lokale oecumene ook naar voren dat het soms moeizaam gaat. Dat het lastig is om voldoende mensen te vinden, om de belangstelling voor oecumene te wekken etc. Ook daar hebben we weet van. Daarnaast is heel hoopvol dat er nieuwe manieren gevonden worden om samen te werken. Dat Raden van Kerken meer en meer functioneren als lokaal netwerk, samen met maatschappelijke en culturele partners. De vreugde van het samenwerken en op die manier dingen voor elkaar krijgen is groot. Dat daarbij minder de nadruk ligt op formaliteiten en vergaderingen is mooi meegenomen.

Nieuwe manieren van (samen)werken ontdekken: dat kunnen we van elkaar leren. Het is goed dat wij elkaar ook landelijk en regionaal vasthouden, om elkaar te bemoedigen en te inspireren. Daar wil de landelijke Raad van Kerken ook graag een rol in spelen. Door de website, het Oecumenisch Bulletin, door studiedagen en ontmoetingen. Steeds met oog voor de internationale oecumene én met oog voor de maatschappelijke situatie in Nederland. Volgende maand zal weer op honderden plaatsen gebruik gemaakt worden van het materiaal voor de Week van Gebed voor de Eenheid, dat we samen met MissieNederland uitgeven. Het samen bidden en God lof zingen blijft hoe dan ook de basis voor onze oecumenische inspanningen.

Als ik zelf kijk naar hoe het ging, gaat, en zou moeten gaan, dan denk ik bij de landelijke Raad ook aan de financiën. De jaarwisseling luidt ook weer een nieuw boekjaar in … Ik wil alle lokale Raden van kerken graag bedanken voor bijdragen die vanuit hun collectes (veelal in oecumenische vieringen) zijn binnengekomen, als antwoord op onze oproep. Dat geeft een grote steun in de rug, financieel, maar zeker ook moreel, in tijden waarin de financiële vooruitzichten voor het bureau van de Raad van Kerken zorgelijk zijn. Mijn persoonlijke hoop is, dat het vanaf het komende jaar voor élke lokale Raad een goede gewoonte wordt één keer per jaar een (deur-)collecte van een oecumenische viering te besteden aan het werk van de landelijke Raad van Kerken. Wilt u dat de volgende keer eens ter sprake brengen in uw Raad, als u dat niet al had gedaan?

Graag nodig ik u uit aanwezig te zijn bij de jaarlijkse Oecumenelezing (tevens nieuwjaarsreceptie) op 19 januari in Utrecht. Aartsbisschop Antje Jackelén van Uppsala verzorgt de Oecumenelezing. Fijn als we elkaar daar kunnen ontmoeten! Zie onze website voor meer informatie en voor uw aanmelding.

In 2018 viert de Wereldraad van Kerken het 70-jarig bestaan met een internationale ontmoeting, een pelgrimage van gerechtigheid en vrede door de hoofdstad en een viering in de Nieuwe Kerk in Amsterdam op 23 augustus. Zelf hebben wij als Nederlandse Raad van Kerken ook een feestje te vieren: we bestaan 50 jaar. Meer informatie volgt nog, maar noteert u de datum vast: maandag 21 mei ’s middags in de Joriskerk in Amersfoort.

Het kerstfeest laat ons zien hoe God op wonderlijke wijze naar ons toe wil komen. Ik ben ervan overtuigd dat God ons nog steeds naar ons toe komt. Ik wil u en uw Raad van Kerken de vreugde van het kerstfeest toewensen. Dat die vreugde u mag blijven vergezellen in het nieuwe jaar, ook in het werk op het gebied van de oecumene. Er is nog zoveel moois te doen!

Hartelijke groet,

Dirk Gudde,
voorzitter Raad van Kerken in Nederland

P.S. Als u eens een bijzonder lokaal initiatief heeft, dan nodig ik u graag uit dat met ons te delen, dan kunnen we er wat over op de website en in de nieuwsbrief zetten. Ook op die manier inspireren we elkaar.