Nieuwe lutherse president

Ds. Andreas Wöhle uit Amsterdam is de nieuwe president van de synode van de Evangelisch-Lutherse Kerk. Hij heeft daartoe het ambtkruis overgenomen van president ds. Trinette Verhoeven uit Den Haag. Dat komt naar voren in het blad Elk kwartaal.

Hoewel de lutherse gemeenschap in Nederland bescheiden is qua omvang, Wikipedia spreekt van 55 gemeenten met 14.000 leden, en de kerk onderdeel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland, is de kerk oecumenisch gezien belangrijk. Internationaal hoort het met de calvinistische kerken, die op dit moment vergaderen in Duitsland (Christian Communion of Reformed Churches), tot de gezichtbepalende stromingen van het protestantisme.

Een belangrijk document voor de oecumene is het document over de rechtvaardiging opgesteld en ondertekend door de Lutherse Wereldfederatie en de Rooms-Katholieke Kerk. Op een video met een vredesboodschap van diverse wereldreligies is het protestantisme dan ook vertegenwoordigd in een lutherse predikante, aartsbisschop Antje Jackelén, die de oecumenelezing 2018 voor de Raad van Kerken zal verzorgen.

De evangelisch-lutherse synode komt weer bijeen op 15 juli 2017. De synode is een verankering voor de lutheranen in de Protestantse Kerk, en een adviesorgaan voor de synode van de Protestantse Kerk.

De belangrijkste taken zijn: het bewaren en aan de gehele kerk dienstbaar maken van de lutherse traditie; het leiding geven aan en ondersteunen van het leven en werken van de evangelisch lutherse gemeenten en het ondersteunen van de lutherse inbreng in gefuseerde gemeenten (na de vereniging zijn gemeenten vrij om lokaal of regionaal te fuseren, samen te werken of zelfstandig te blijven); het onderhouden van de relatie van de kerk met de Lutherse Wereld Federatie (LWF). De Protestantse Kerk is lid van de LWF die in Genève zetelt en waar wereldwijd bijna 68,5 miljoen lutheranen via hun kerken aan verbonden zijn.

Foto: Ds. Andreas Wöhle samen met ds. Perla Akerboom bij een viering in de lutherse kerk in Amsterdam van 500 jaar Reformatie. Ze verbeeldden tijdens de herdenking Maarten Luther en zijn vrouw Catharina van Bora.