‘U bent mijn veiligheid’

Psalm 22 vonden we iets te zwaar, maar om wel de essentie van wat we verlangen goed over te brengen te verwoorden hebben we voor psalm 28 gekozen. Met die woorden verantwoordde Leo van Leijsen van de Katholieke Vereniging van Oecumene zich en gaf hij tegelijk de opmaat van de samenkomst. Psalm 28, gezongen door Lise Bevelander: ‘U, Heer, mijn veiligheid, mijn vaste bodem, roep ik om hulp, al sterf ik duizend doden’.

Het werd een ontroerende en afwisselende viering zaterdag in de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Amsterdam, waar met een liturgie de campagne ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’ werd afgesloten. Maar wat heet slotviering, als er dinsdag nog een vervolg zal zijn met het aanbieding van een petitie aan het ministerie van buitenlandse zaken en er daarna nog diverse geldwervingscampagnes doorlopen. En dat kan ook niet anders, omdat de situatie voor de kerk in Syrië en Irak zorgelijk blijft.

Op een ingesloten papier in de slotvieringsliturgie werd een voorschot genomen op de bijeenkomst met het ministerie. ‘Kerken en kerkelijke organisaties in Nederland roepen politiek en regering op een bijdrage te leveren aan een samenleving in Syrië en Irak waar mensen hun leven weer zeker zijn, de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging wordt gerespecteerd en de gelijkwaardigheid van iedere burger centraal staat en mensenrechten worden gerespecteerd’, aldus de tekst.

De viering zelf gaf een goede mix van enerzijds een eigen syrisch-orthodox geluid onder meer verwoord door het syrisch-orthodoxe koor uit Amsterdam, en anderzijds evangelische muziek vertolkt door Ilse Bevelander en Jan Willem van Delft op de piano met psalmen van nu. Er waren zo’n 100, 150 bezoekers en dat hadden er misschien iets meer kunnen zijn. Het aantal liet tegelijk de noodzaak zien van de campagne. Want zoals een peiling eerder uitgevoerd duidelijk maakte, zijn wel veel kerkgangers op de hoogte van de grote problemen in Syrië en Irak, maar het feit dat ook de kerk onder druk staat en mogelijk verdwijnt realiseren zich veel minder mensen.

Aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin van de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland heette de bezoekers welkom. ‘Als één lid lijdt, lijden alle leden mee’, zo verwoordde hij de verbondenheid met de kerk in het Midden-Oosten. ‘De situatie in het Midden-Oosten is zodanig dat de christelijke kerk na 2000 jaar dreigt te verdwijnen, een kerk die grote invloed heeft gehad op de cultuur’. Tegelijk verwees hij naar de kracht van het evangelie en het vertrouwen dat God zijn schepping niet loslaat.

Dr. Arjan Plaisier, nog net in zijn functie als scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, sprak een openingsgebed uit. De Syrisch-katholieke priester Noël Mosa Alcastoma zong vervolgens een gedeelte uit Johannes 17 in het Arabisch, waarna Anmar Hayali, directeur van SKIN, hetzelfde gedeelte in het Nederlands voorlas. Ds. Jan Wessels, directeur van Missie Nederland, deed de voorbede en sprak de hoop uit op een vrede. ‘Bidden wij voor de kerken in Syrië en Irak en in heel het Midden-Oosten, dat ze in veiligheid en vrede daar aanwezig mogen blijven, tot getuigenis van het evangelie en tot opbouw van hun maatschappijen’.

Een ontroerend moment vormden de beelden vanuit het Midden-Oosten terwijl Jan Willem van Delft op de piano het ‘Only Hope’ speelde. Met de klanken van ‘Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang’ en de zegenende handen van een zestal voorgangers werd het officiële deel van de viering en de campagne afgesloten.

Na afloop was er een informele ontmoeting. ‘Wat heeft de campagne opgeleverd?’ wilde de journalist van het Nederlands Dagblad weten, de krant die ook als mediapartner vele verdiepende verhalen over de situatie in Syrië en Irak heeft geschreven. ‘Misschien wel drie, vier dingen’, zei één van de organisatoren vanuit de Raad van Kerken en MissieNederland. ‘Allereerst een grotere bekendheid van de zorgelijke situatie in Irak en Syrië. Het thema is duidelijker op de agenda gekomen. Daarnaast is er ook vanuit diverse andere raden van kerken in Europa geïnformeerd naar de campagne. We verspreiden de teksten in een samenvatting over heel Europa. Kerken in Nederland hebben meer informatie over de cultuur van de orthodoxe kerken daar ter plekke gekregen. En er zijn diverse donateurscampagnes opgezet, onder meer vanuit het platform van religies in Utrecht, waar Yosé Höhne zich sterk maakt voor de actie ‘Adopteer een student’. Ze laat zien hoe je de infrastructuur daar ter plekke kunt ondersteunen’.

Foto’s:
1. Mgr. Jan Hendriks verstuurt nog snel voor de viering een paar foto’s. 
2. Het bezoek kwam niet alleen uit Nederland, maar ook Antwerpen was vertegenwoordigd. 
3. De aanwezigen, achteruit de zaal gefotografeerd door het Reformatorisch Dagblad. 
4. De kaarsen worden klaargemaakt.