Leiding oecumenebisschop

Er was al lange tijd over gespeculeerd, over degene die kardinaal Wim Eijk zou opvolgen als voorzitter van de bisschoppenconferentie. In kringen van de Raad van Kerken werd bisschop Hans van den Hende van Rotterdam getipt. Hij is bij de leiding van de diverse kerken zeer bekend, omdat hij vaste deelnemer is aan de plenaire vergaderingen van de Raad van Kerken en de vergaderingen van het moderamen. Deze week bevestigde de persdienst van de RKK de benoeming. De benoemingen gelden voor vijf jaar.

Toen Hendro Munsterman FR (de man die in januari 2017 de oecumenelezing zal verzorgen) afgelopen week de omhelzing van Arjan Plaisier en Hans van den Hende overnam van de Raad van Kerken sprak hij al over de protestantse aartsbisschop en de wellicht nieuwe voorzitter van de bisschoppenconferentie. Op facebook spreekt hij van ‘een verjongingskuur’, omdat ook de twee andere bisschoppen in de permanente raad van de bisschoppenconferentie (het kernbestuur) nieuw zijn. Naast Van den Hende zitten Gerard de Korte van Den Bosch en Jan Liesen van Breda in dat overleg dat zeer geregeld overleg voert. Zij lossen Eijk, Wiertz en Punt af, die niet verder beschikbaar waren voor functies, aldus een persbericht. De permanente raad bereidt onder meer de vergaderingen van de bisschoppenconferentie voor.

Hans van den Hende is sinds juni 2011 bisschop in Rotterdam. Daarvoor was hij bisschop in Breda. Hij is al jarenlang actief in de Raad van Kerken in Nederland als referent vanuit de bisschoppenconferentie voor oecumene. Hij was onder meer betrokken bij de herdenkingsdienst voor de slachtoffers van MH-17 en bij diverse vieringen rond de opening van de Week van Gebed. Intern verzorgt mgr. Hans van den Hende een belangrijke rol waar het gaat om de meningsvorming en informatievoorziening binnen de oecumenische geledingen; tijdens de laatste plenaire vergadering van de Raad nog gaf hij een inleiding op de exhortatie over het gezin, die onlangs vanuit Rome is uitgebracht. Het is de bedoeling dat Hans van den Hende ook als voorzitter van de Bisschoppenconferentie gewoon als referent voor de oecumene actief blijft. In kringen van de Raad wordt er altijd op aangedrongen dat de kernbestuurders van de kerken zitting nemen in de plenaire Raad.

Mgr. Jan Hendriks bericht op facebook van de vele veranderingen. Naast de verkiezingen nam men afscheid van mgr. Antoon Hurkmans, tot voor kort bisschop van het bisdom Den Bosch. Tijdens een afsluitende maaltijd werd hij toegesproken en kreeg hij een afbeelding van de heilige Willibrord aangeboden. Hurkmans vertrekt naar Rome waar hij rector wordt van de Friezenkerk.

Het persbericht maakt melding van de vele zaken die in de achterliggende periode aan de orde zijn geweest in de bisschoppenconferentie ten tijde dat mgr. Wim Eijk er de voorzittershamer hanteerde. ‘In de voorgaande periode heeft de Bisschoppenconferentie zich in nauwe samenwerking met het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ingespannen om hulp, erkenning en genoegdoening te verschaffen aan slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk vanaf 1945 en maatregelen te treffen om grensoverschrijdend gedrag in de Kerk te bestrijden en te voorkomen. Tevens is in deze periode het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) gereorganiseerd, in die zin dat de personeelsomvang wegens financiële problemen tot bijna een derde is teruggebracht, en ook kreeg het SRKK een nieuw onderkomen’.

In oktober 2015 heeft mgr. Hans van den Hende een interview gegeven van een uur voor radio Kik in combinatie met de Raad van Kerken. Klik hier voor een samenvatting en voor het integrale interview.