Oproep meer samenwerking

Het wordt tijd dat kerken zoeken naar wat hen bindt, aldus PKN-voorzitter Karin van den Broeke maandag 7 maart in Leeuwarden op een avond over krimp. De predikant vond Gerard de Korte, die als bisschop het noordelijke bisdom voor Den Bosch verruilt, aan haar zijde. Als het aan hem ligt, denken de kerken na over het lokaal delen van kerkgebouwen.

Dat heeft Wim Schrijver in de Leeuwarder Courant bericht. De stellingname van zowel de PKN-preses als de Rooms-Katholieke bisschop sluit nauw aan bij het beleid van de Raad van Kerken in Nederland. De Raad bracht drie jaar geleden een advies naar buiten, waarin wordt aangedrongen op het sluiten van convenanten plaatselijk, waarbij men zich op onderdelen van het kerkelijke werk over de confessionale verschillen heen zet en verdere vormen van samenwerking aangaat. Bisschop De Korte heeft een brochure met richtlijnen destijds ook breed in de parochies verspreid.

De Korte zei volgens de Leeuwarder Courant, dat hij zijn Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) nog automatisch volkskerken noemt, maar dat het gezien het kleine aantal Nederlanders dat zich nog tot die kerken rekent, beter is te spreken van ,,voormalige volkskerken”.

Van den Broek en De Korte namen deel aan een forum over krimp op de jaarlijkse ledenvergadering van de Friese afdeling van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) in de PKN. De vertrekkende Friese voorzitter, Henk de Koe, riep in zijn openingswoord op tot realiteitszin.

,,Het is een illusie te denken dat al die kerkgebouwen in Friesland in stand gehouden kunnen worden.” Christenen worden steeds meer ,,een vreemde eend in de bijt”, zei dominee Cees Glashouwer uit Harlingen. ,,Toch geloof ik dat God in staat is om met de kromme stok van de krimp een rechte slag te slaan.” Als christenen maar niet in de kramp van een ‘survivalstand’ schieten, aldus Van den Broeke. ,,Krimp beschouw ik als een instrument dat we in handen hebben gekregen om weer bij onze roeping bepaald te worden.”

De Korte zei ,,altijd een beetje jaloers” te zijn op het geefgedrag van protestanten. ,,De gemiddelde Protestant geeft gemiddeld zes keer meer dan een gemiddelde katholiek.” En katholieken in het Noorden geven weer veel meer dan die in het Zuiden. Met een kwinkslag: ,,De econoom van Den Bosch zei: als de katholieken hier net zoveel zouden geven als die in het bisdom Groningen-Leeuwarden dan waren al onze financiële problemen opgelost. Dat zal ik ze in Den Bosch gaan inpeperen.”

Predikant Wim Beekman uil Koudum, forumvoorzitter en oud-voorzitter van de Hervormde Synode, voorzag een einde aan de krimp en een stabilisatie van de toestand van de kerken. ,,Wanhoop niet.”

Foto: Fragment van een foto in de Leeuwarder Courant, op de voorste rij onder meer ds. Cees Glashouwer (eerste van links) en mgr. Gerard de Korte (derde van links)