De Korte naar Den Bosch

Mgr. Gerard de Korte staat open voor oecumenische contacten. Hij heeft bijvoorbeeld de uitgave over convenanten verspreid in alle parochies van zijn bisdom. Daarmee laat hij zien dat het belangrijk is om in onderlinge samenwerking zoveel mogelijk als kerk aanwezig te zijn in de verschillende plaatsen. Ik ben benieuwd of hij in een nieuwe situatie, waarin de Rooms-Katholieke Kerk een duidelijke meerderheid heeft, ook zo’n constructieve rol vermag te spelen.

Zo reageerde Klaas van der Kamp voor de radio van KRO/NCRV op het verzoek een eerste reactie te geven op het bericht dat zaterdag officieel bekend werd gemaakt, dat mgr. dr. Gerard de Korte (Gerardus Johannes Nicolaas, zoals hij officieel heet) de nieuwe bisschop van Den Bosch wordt. De algemeen secretaris was eigenlijk naar de studio gekomen voor een gesprek over de islam en de bereidheid om als kerken en als Nederlanders moslims gastvrij te onthalen.

Gelet op het nieuws kreeg hij ook de nieuwe benoeming van De Korte voorgelegd. Hij reageerde eerst wat schalks door te zeggen: ‘Als noordeling kost het mij enige inspanning te begrijpen dat een verhuizing vanuit Groningen-Leeuwarden naar Den Bosch een promotie is’. De verschillende kranten, die het bericht al eerder onder ogen hadden gekregen, maakten overigens wel duidelijk dat de benoeming zo mocht worden uitgelegd. Van het kleinste bisdom qua zielental naar het grootste bisdom mag worden gezien als een publiek schouderklopje voor de theoloog des vaderlands.

Gerard de Korte is sinds 2008 bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Daarvoor was hij hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht. De Nederlandse bisschoppenconferentie reageert met blijdschap op zijn benoeming, aldus een zaterdag uitgegeven verklaring. ‘De bisschoppen zijn dankbaar voor de benoeming van Mgr. De Korte tot bisschop voor het bisdom ‘s-Hertogenbosch. Zij feliciteren hun collega van harte met zijn benoeming en kijken uit naar een voortzetting van de huidige goede samenwerking met hem’.

‘Wij kennen Mgr. De Korte als een collega die zich met grote toewijding heeft ingezet voor zijn bisdom en daarnaast als referent voor Kerk en Samenleving namens de Bisschoppenconferentie met overtuiging een belangrijke katholieke stem vertolkt in het maatschappelijke debat. Wij bidden voor en met hem dat hij tot zegen mag zijn voor het bisdom ’s-Hertogenbosch en feliciteren dit bisdom van harte met deze benoeming’, aldus kardinaal Eijk, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. De Korte is verder de secundus voor oecumene en als zodanig de vervanger van mgr. Hans van den Hende als deze verhinderd is. Naast de bisschop is de Rooms-Katholieke Kerk in de Raad vertegenwoordigd met drs. Geert van Dartel uit Oss en pastoor/vicaris Arjan Bultsma uit Bolsward. 

Kardinaal Eijk feliciteert ook Mgr. Hurkmans met de benoeming van zijn opvolger. Mgr. Hurkmans diende vorig jaar om gezondheidsredenen zijn ontslag in bij paus Franciscus. Dit ontslag werd verleend, waarna de procedure voor zijn opvolging in gang werd gezet.

Gerard De Korte zal op de zaterdag vóór Pinksteren, 14 mei aanstaande, de zetel van het bisdom ’s-Hertogenbosch in bezit nemen. Tijdens de zetelinbezitname in 2008 in de kathedraal in Groningen was er vanzelfsprekend een eucharistieviering. Daar werd niet-rooms-katholieke bezoekers verzocht om af te zien van het deelnemen aan de eucharistie, ze konden wel een zegen ontvangen door met gekruiste armen naar voren te komen. Het gaf enige discussie onder de gasten. Iemand van een protestants oecumenisch orgaan reageerde: ‘Als ik niet volwaardig mag meedoen, ga ik niet’. Maar vanuit de Raad van Kerken reageerde een ander: ‘Ik ga wel, want ik wil best een zegen ontvangen’. 

Foto: De nieuwe bisschop van Den Bosch (links) en de oude Anton Hurkmans (rechts), tussen hen in hulpbisschop Rob Mutsaerts