Boodschap Tirana 2015: Discriminatie, vervolging en martelaarschap

SAMEN CHRISTUS VOLGEN

Wereldwijde consultatie van 1 tot 5 november 2015 in Tirana (Albanië)

Boodschap van de consultatie

4 november 2015

“Als één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; als één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde’ (1 Korinthiërs 12: 26)

1. Leiders en vertegenwoordigers van verschillende kerkelijke tradities kwamen voor het eerst in de moderne geschiedenis van het christendom bij elkaar om te luisteren naar, te leren van en te staan naast gediscrimineerde en vervolgde kerken en christenen in de wereld van vandaag.

2. Deze wereldwijde bijeenkomst van 145 mensen vond plaats van 2 tot 4 november 2015 in Tirana, Albanië, een land dat grondwettelijk een atheïstische staat werd genoemd in 1967, en wat nu bloeiende kerken heeft binnen een wettelijk kader van religieuze vrijheid, hoewel de discriminatie nog niet helemaal is uitgebannen.

3. Het Wereldwijde Christelijke Forum, de Pauselijke Raad voor het Bevorderen van de Christelijke Eenheid (Rooms-Katholieke Kerk), de Pentecostale Wereldgemeenschap van Pinkstergelovigen, de Evangelische Wereldalliantie en de Wereldraad van Kerken hebben de consultatie georganiseerd met de titel ‘Discriminatie, Vervolging, Martelaarschap: Samen Christus volgen’. Het was georganiseerd in nauwe samenwerking met de Orthodoxe Autocephale Kerk van Albanië, de Albanese Bisschoppen Conferentie en de Evangelische Alliantie van Albanië.

4. We zijn bij elkaar gekomen, omdat discriminatie, vervolging en martelaarschap van christenen en van mensen van andere geloofsovertuigingen in de huidige wereld toeneemt door diverse oorzaken in verschillende omstandigheden en verschillende conteksten.

5. Als volgelingen van Christus kunnen christenen blootgesteld worden aan willekeurige vormen van vervolging, lijden en martelaarschap, omdat de zondevolle wereld tegen het evangelie en het heil is. Maar vanaf het begin ervaren christenen de hoop en de realiteit van de opstanding door de weg van het kruis te volgen. We volgen Christus samen als we ‘hongeren en dorsten naar gerechtigheid’ voor allen (Matt. 5: 6).

6. Het kerkelijk leven is een constante getuige door de eeuwen heen op twee manieren: de verkondiging van het evangelie van Christus, en het getuigenis door het vloeien van bloed van martelaren. De 21ste eeuw is vol van schokkende verhalen van trouwe mensen die hun toewijding aan Christus moeten betalen met lijden, marteling en terechtstelling. Christelijke martelaren verbinden ons op een wijze waar we ons nauwelijks een voorstelling van kunnen maken.  

7. We erkennen dat solidariteit tussen christelijke kerken nodig is om het christelijke getuigenis te versterken tegenover discriminatie, vervolging en martelaarschap. In de 21ste eeuw moeten we met voortvarendheid de solidariteit van alle christenen versterken, daarin de inzichten en zorgen opvolgend die bij de consultatie tot stand zijn gekomen.

8. We belijden schuld over het feit dat er tijden zijn geweest waarin we elkaar en andere religieuze gemeenschappen hebben vervolgd, en we vragen vergeving aan elkaar en bidden voor nieuwe wegen om Christus samen te volgen.

In gemeenschap met Christus verplichten we onszelf:

(a) om meer te luisteren naar de ervaringen van christenen, kerken en allen die gediscrimineerd worden en vervolgd, en om onze betrokkenheid te verdiepen met lijdende gemeenschappen.
(b) om te bidden voor kerken, christenen en voor allen die lijden onder discriminatie en vervolging, als ook voor de verandering van allen die discrimineren en vervolgen.
(c) om samen met meer respect en waardigheid te spreken, met een heldere en sterke stem ten dienste van hen die lijden.
(d) om meer te doen aan wederzijds begrip en om effectieve wegen te zoeken van solidariteit en steun voor heling, verzoening en voor de religieuze vrijheid van alle verdrukte en vervolgde mensen.

9. Luisterend naar de ervaringen van hen die zorgwekkende tijden doormaken, biddend en samen onderscheidend de wegen om Christus te volgen in deze moeilijke omstandigheden, vraagt de consultatie:

(a) alle christenen om prominenter in hun dagelijkse gebeden die mensen te noemen die gediscrimineerd worden, die vervolgd worden en die lijden voor de vervulling van Gods Koninkrijk.
(b) alle christelijke organisaties op intercontinentaal, nationaal en locaal niveau vanuit verschillende tradities te leren, te bidden, en samen te werken op hun plaatsen voor de vervolgden om er zich van te vergewissen dat ze beter ondersteund worden.
(c) alle kerken zich meer te laten betrekken bij dialogen en samenwerking met andere geloofsgemeenschappen, en ‘wijs te zijn als de slangen en onschuldig als de duiven’ (Mat. 10: 16) door waakzaam te zijn, oplettend en zonder angst ten opzichte van discriminatie en vervolging.
(d) alle vervolgers die discrimineren en christenen verdrukken en mensenrechten overtreden hun misbruik te beëindigen, en het recht te bevestigen van ieder mens op leven en waardigheid.
(e) alle regeringen de vrijheid van godsdienst en geloof te respecteren en te beschermen voor alle mensen als een fundamenteel mensenrecht. We doen ook een beroep op regeringen en internationale organisaties christenen te respecteren en te beschermen en alle andere mensen van goede wil tegen bedreiging en geweld begaan in de naam van religie. We vragen hen aanvullend zich in te zetten voor vrede en verzoening, te zoeken naar oplossingen voor voortwoekerende conflicten, en de wapenleveranties te beëindigen, speciaal aan hen die de mensenrechten schenden.
(f) alle media op te roepen op een geschikte en onbevooroordeelde wijze te rapporteren over de schendingen van religieuze vrijheid, inclusief de discriminatie en vervolging van christenen en die van andere geloofsgemeenschappen.
(g) alle onderwijsinstellingen de mogelijkheden en gereedschappen te ontwikkelen om jonge mensen te onderwijzen in met name de mensenrechten, de religieuze tolerantie, het genezen van herinneringen en vijandigheden van het verleden, en het aanreiken van vredevolle middelen om conflicten op te lossen en te verzoenen.
(h) alle mensen van goede wil te werken aan gerechtigheid, vrede en ontwikkeling, wetende dat armoede en ontkenning van menselijke waardigheid belangrijke oorzaken zijn van geweld.

10. We bevelen het Wereldwijde Christelijke Forum aan binnen twee jaar het werk van deze ontmoeting te evalueren en te rapporteren aan de vier lichamen voor een vervolg.

Moge God de Vader, die ons allen gelijk heeft geschapen door zijn genade, onze inspanningen kracht verlenen om te boven te komen alle vormen van discriminatie en vervolging.
Moge Zijn Heilige Geest ons geleiden in solidariteit met allen die vrede en verzoening zoeken.
Moge Hij de wonden genezen van de vervolgden en hoop verlenen als we uitzien naar de glorieuze komst van onze Heer Jezus.