Liturgie RK en Luthers

Er is een gemeenschappelijke liturgie van lutheranen en rooms-katholieken ontwikkeld die geschikt is om te gebruiken in het kader van de herdenkingen van 500 jaar Reformatie in 2017. De Lutherse Wereldfederatie (LWF) en de Pauselijke Raad voor de promotie van de christelijke eenheid hebben lutherse kerken en rooms-katholieke bisschoppen- conferenties over de hele wereld uitgenodigd om daar gebruik van te maken.

In een gezamenlijke brief van dr. Martin Junge (LWF) en kardinaal Kurt Koch (Pauselijke Raad) wordt het gemeenschappelijk gebed (common prayer) geïntroduceerd. Het is het eerste liturgische document dat door lutheranen en rooms-katholieken samen is ontwikkeld. Het neemt het eerder verschenen rapport ‘Van conflict naar gemeenschap’ als uitgangspunt. Het gemeenschappelijk gebed bevat materiaal dat aangepast kan worden voor locaal liturgisch en muzikaal gebruik vanuit beide tradities.

‘Dit gemeenschappelijk gebed markeert een speciaal moment in onze gemeenschappelijke reis van conflict naar gemeenschap. We zijn dankbaar u uit te nodigen om deel te nemen aan deze reis in het getuigenis van de genade van God in de wereld’, schrijven Junge en Koch in een begeleidende brief aan hun kerken.

Het gemeenschappelijk gebed is een praktische gids voor een gemeenschappelijke herdenking van 500 jaar Reformatie. Het is gestructureerd om de thema’s van dankzegging, boete, en toewijding tot het gemeenschappelijk getuigenis. Doel is enerzijds dankbaarheid uit te drukken voor de gaven van de Reformatie en anderzijds vergeving te vragen voor de gescheidenheid van de twee kerkelijke tradities die volgde op de Reformatie.

Er zijn allerlei voorbeelden van liederen opgenomen vanuit diverse multiculturele contexten; er worden suggesties gedaan voor bijbellezingen en andere teksten, die de gezamenlijke vreugde weergeven van het geloof, van boetedoening en van het verlangen om samen te dienen en te getuigen in de wereld.

In hun brief wijzen Junge en Koch er op dat het jaar 2017 ook vijftig jaar markeert van een dialoog tussen rooms-katholieken en lutheranen. LWF en Pauselijke Raad zullen samen in oktober 2016 een oecumenische herdenking organiseren in Lund (Zweden), waar de LWF in 1947 werd opgericht.

Foto: Junge (links) en Koch bij de presentatie

De Engelse tekst van het gemeenschappelijk gebed is te vinden op:
https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/dtpw-lrc-liturgy-2016_en.pdf

Bron: website lutheranworld