Week van gebed 2016: Collecte

Collecte
Op de vraag of er oecumenische projecten zijn in Letland die zich lenen voor een collecte heeft de Raad verschillende reacties gehad. Hieronder volgt een opsomming. De Raad doet geen onderzoek noch beoordeelt de projecten.

  • De Lutherse Wereldfederatie steunt twee projecten in Letland: een project met als doel het versterken van de participatie van jongeren en een project rondom een zondagochtendkrant met als doel hiermee mensen te bereiken die wonen in afgelegen gebieden en niet de (financiële) mogelijkheid hebben naar de kerk te gaan.
    Voor het eerste project (participatie jongeren): klik hier; voor het tweede project (zondagochtendkrant): klik hier.
  • De Kerkennacht is sinds 2014 in Letland een jaarlijks oecumenisch evenement. Tal van kerken en gebedshuizen openen een weekend hun deuren. De organisatie is in handen van een team met jonge vrijwilligers uit verschillende denominaties. Omdat het snel groeit, kan het niet meer zonder professioneel kader en enige financiële middelen. In 2015 deden 136 kerken mee, in 2014 waren dat er nog 40. In 2016 is de Kerkennacht in Letlang op 10 juni. Webbsite van het project in het engels www.baznicunakts.lv/eng.html; e-mail: baznicu.nakts@gmail.com. Stichting: ‘BaznīcuNaktsfonds’; registratienummer: 40008214405; rekeningnummer: LV14HABA0551037490653.
  • De Raad van Kerken Vlissingen besloot dat de collecte in de oecumenische dienst in het kader van de Week van gebed dit jaar bestemd is voor Vluchtelingenwerk Walcheren. De Raad wil hiermee zijn solidariteit  met het werk van VluchtelingenWerk tot uitdrukking brengen, conform de oproep in Matteüs 25, waarin Jezus oproept hongerigen te voeden, vreemdelingen te huisvesten en naakten te kleden.
  • De kerken rondom Joure steunen de Stichting Hulp Letland gevestigd in Berkel en Rodenrijs. De website  www.everyoneweb.com/www.hulpletland.com geeft meer informatie over de doelen van de stichting. De stichting is sinds 1993 werkzaam in Letland. De stichting heeft de ANBI-status.