Voorzichtige toenadering

Laten we tijd nemen om elkaar beter te leren kennen. Een afgevaardigde uit Etten-Leur bij de algemene vergadering van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) riep zaterdag de achterban om zich plaatselijk nog meer te verdiepen in andere christenen om op die manier bruggen te slaan.

De VPE had de relatie met de Raad van Kerken en met de Nationale Synode op de agenda staan. Voorzitter ds. Peter Sleebos legde uit hoe de relatie van de Pinksterkerken de laatste jaren is verbeterd met de andere christenen. De toespraak van Bas Plaisier tijdens het eeuwfeest van de Pinksterkerken in Nederland, september 2007, was daarin een belangrijk moment. Plaisier vroeg vergeving voor de stigmatiserende benadering die christenen vanuit zijn kerk aan de dag hadden gelegd naar pinksterbroeders en – zusters. Sleebos legde uit dat hij daarna vele malen de saamhorigheid had ervaren met andere kerken, waarbij er ook respect is op heikele thema’s zoals de doop.

Door samen te werken kan men gezamenlijk een zoutend zout zijn in de samenleving, zo legde hij uit. Er is groeiend besef binnen de christelijke gemeenschap dat de eenheid een opdracht is, waarbij er ruimte blijft tegelijk zichzelf te blijven. ‘Onze geloofsdoop staat niet ter discussie’. In een gesprek met de afgevaardigden kwamen diverse thema’s aan de orde, zoals de visie vanuit de Wereldraad op Israël, waarbij de negatieve toon over de staat en het volk Israël vele pinksterchristenen pijn doet. Ook zijn er vragen bij de interreligieuze ontmoetingen en bij allerlei ethische standpunten. Het gesprek werkte verduidelijkend voor een ieder. Bij een stemming was er weliswaar niet de vereiste tweederde meerderheid om nu al lid te worden, maar de sfeer van de bespreking liet zien dat velen (misschien wel een ieder) de gegroeide toenadering erkende en waardeerde. De vergadering besloot vervolgens wel te participeren in het initiatief van de Nationale Synode.

De gemeenteopbouwer Daniël Renger hield een inleiding bij de vergadering over het leiderschap. Hij bemoedigde de aanwezige voorgangers met een aantal Bijbelse beelden. ‘Noach was 120 jaar, maar geen goed leider, omdat hij geen bekeerlingen had. Mozes was geen goed leider, omdat hij stotterde. Abram was geen goed leider, omdat hij wegtrok. Salomo leefde niet naar de regels die hij zelf uitvaardigde. Jeremia was te emotioneel. Amos had geen goede opleiding. Johannes de Doper gedroeg zich als een hippie. Petrus verraadde Jezus. Paulus preekte te lang. Timotheüs was te jong. Jezus was omstreden. Judas, dat was iemand die goed met geld kon omgaan en die oog had voor de armen. Naar onze normen zou Judas de ideale voorganger kunnen zijn’. Met de analyse maakte Renger duidelijk dat voorgangers geroepen zijn om in nederigheid en gedecideerdheid hun taak op te vatten en zich niet laten tegenhouden tegen elementen in hun karakter die bijstelling behoeven. Tenslotte is het de Geest die uiteindelijk de wasdom geeft. ‘We zoeken vruchten van de boom; en dan niet alleen vruchten die op zichzelf staan, maar vruchten waaruit nieuwe bomen kunnen groeien’.

Foto’s:
1. De grote zaal in de Spaanstalige kerk van Duivendrecht, altijd beschikbaar voor landelijke ontmoetingen
2. Mike Benjamins, één van de goed bezochte algemene vergadering
3. Corrie Sleebos helpt een handje bij de catering