Kritiek op ‘protocolisering’

Steeds meer mensen voelen zich niet gehoord in onze samenleving. De problemen van werkloosheid, onzekerheid rond de ouderenzorg, arbeidsongeschiktheid, tekort aan woningen, de ervaring van onveiligheid maken mensen onrustig en ondermijnen het vertrouwen in de samenleving en de democratie. Ook de opvang van vluchtelingen raakt veel mensen.

De Haagse Gemeenschap van Kerken heeft over de onrustgevoelens een verklaring opgesteld en vroeg ook de landelijke Raad aandacht aan de problematiek te besteden. Het moderamen heeft onlangs over de brief en de daarbij behorende verklaring gesproken en herkent vele motieven die de Haagse Gemeenschap aanvoert. Er is toegezegd om de crie du coeur mee te nemen in diverse overlegsituaties.

De Haagse Gemeenschap vertelt dat men onlangs sprak over uitgeprocedeerde asielzoekers, over de frustratie van mensen die een beroep doen op zorg, over de ontoereikendheid van (digitale) systemen die bedoeld zijn om mensen te helpen, over de ‘protocolisering’ van menselijke relaties en verantwoordelijkheden. De Haagse kerken menen dat er steeds minder ruimte is waarbinnen mensen elkaar daadwerkelijk ontmoeten en elkaar ondersteunen op basis van een volwaardige menselijke relatie. Ook professionele zorg dient uit te gaan van de waardigheid en de gelijkwaardigheid van de mens. Steeds vaker dreigt het systeem voorrang te krijgen boven de menselijkheid.

De Haagse kerken vragen om frisse moed om mensen tot een meer schenkende en vertrouwende levenshouding uit te nodigen. Ze hopen op mensen die zich geroepen voelen de naaste te omarmen en de mensen van goede wil te aanvaarden als broeder en zuster. Ad van der Helm, voorzitter van de Haagse Gemeenschap en Margriet Quarles van Ufford, secretaris, hebben de gedachten bij de landelijke Raad aangekaart.

De verklaring van de Haagse Gemeenschap van Kerken zegt het volgende:

De Haagse Gemeenschap van Kerken spreekt haar zorg uit over de verharding rond de opvang van vluchtelingen. Zijn wij een onzekere, angstige, vijandige samenleving geworden, waarin gastvrijheid geen rol speelt? In Den Haag en omstreken staan veel vrijwilligers in de startblokken om mensen te helpen en te ondersteunen bij hun opvang. Ook worden goede initiatieven genomen om vluchtelingen te ontmoeten om met hen in gesprek te gaan. Daaruit mag worden geconcludeerd dat christenen het aandurven gastvrij te zijn. Zij werken daarbij graag samen met anderen.

De Haagse Gemeenschap van Kerken begrijpt de zorgen die mensen hebben over de komst van vluchtelingen en ook waarom zij zich in felle bewoordingen verzetten tegen hun komst. De Haagse Gemeenschap van Kerken verstaat dit als een roep om gehoord te worden in de eigen problemen. Mensen kampen met zorgen om werk, gezondheid, veiligheid en hebben de stellige indruk dat zij in die zorgen niet serieus genomen worden. Op allerlei fronten komt de zorg voor deze kwetsbare mensen in de knel. Daardoor verkeren mensen soms in uitzichtloze situaties. Wie komt er dan voor hen op?

Er lijkt een gebrek te zijn aan daadwerkelijke solidariteit met alle kwetsbare groepen in onze samenleving. Er zijn mensen die onbekommerd lijken door te gaan met consumeren en rijkdommen vergaren. De tegenstelling tussen arm en rijk lijkt alleen maar groter te worden. De kerken zien het als hun taak bruggen te slaan en mensen en groepen met elkaar te verbinden. Doet u mee?

Foto’s:
1. Actie voor migranten tijdens de Walk of Peace in Den Haag
2. Margriet Quarles van Ufford, eveneens tijdens de Walk of Peace