Duin-top onderstreept urgentie

Over één ding is iedereen het inmiddels wel eens als het gaat over het klimaat. Klimaatscepticisme is werkelijk niet meer serieus te nemen. Er is een grote urgentie en een complex probleem, wat schreeuwt om een geïntegreerde aanpak. Alle krachten op het gebied van politiek, economie, cultureel besef moeten gemobiliseerd worden mede vanuit de verbindende rol van de levensbeschouwing om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen.

De ronde tafel (InspiratieTafel) die de werkgroep Duurzaamheid van de Raad van Kerken woensdag 28 oktober organiseerde in de duinen bij de kust (in de wandelgangen sprak iemand over ‘de duin-top’) maakt dat opnieuw duidelijk. De Raad van Kerken heeft verschillende lijnen uitgezet van werkgroepen waarin de duurzaamheid aan de orde komt. Via de taakgroep Pelgrimage werkt de Raad samen met Oikos aan de klimaatloop. Via de groene websites werkt de Raad samen met Kerkinactie. En de ronde tafel, die woensdag bijeen kwam is een samenwerking van de Raad met de Oud-Katholieke Kerk.

Patriarch Bartholomeus sprak de aanwezigen toe via een video-boodschap waarin hij de urgentie nog eens verwoordde van een ingrijpende koersverandering door overheden. ‘Men begint zich te realiseren dat de impact van het menselijk ingrijpen op de schepping niet onbeperkt kan doorgaan. Het effect van dat ingrijpen raakt iedereen, want we leven in dezelfde wereld’. De kerkelijk leider riep dan ook op de problematiek gezamenlijk aan te pakken. ‘Kies het leven boven de dood, het goede boven het kwade, het rechtvaardige boven het onrecht’.

Jan Jorrit Hasselaar, voorzitter van de werkgroep, ziet de InspiratieTafel als een soort ‘sabbatical in het publieke domein’, een plek van ontmoeting, gesprek, inspiratie en het leven vieren. Met een zekere onbevangenheid laat hij en met hem de werkgroep een ambitieus programma als dat van woensdag dan ook sponsoren door diverse organisaties die in de regel niet op kerkelijk terrein komen. De plaats van samenkomst bij Dunea maakt dat al duidelijk. En wie de diverse gasten aan de tafel ziet, merkt dat ze een veelheid van belangen en invalshoeken vertegenwoordigen.

Diverse sprekers kwamen aan het woord, zoals de klimaatspecialist Pier Vellinga, de theoloog Erik Borgman, en voormalig minister-president Jan Peter Balkenende. Gasten kwamen uit het hele spectrum van de samenleving: van het bedrijfsleven (Shell), de media (NRC Handelsblad), de politiek (de Nederlandse gezant voor de klimaatconferentie Michel Rentenaar en de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger bij de VN, Socha de la Fuente) en natuurlijk vanuit de kerken (met onder meer ir. Kees Nieuwerth, de vice-voorzitter van de Raad van Kerken en bisschop Hans van den Hende, moderamenlid van de Raad). Een excursie door de duinen en naar de waterzuiverings-installaties, gaven gelegenheid tot gedachtewisselingen.

De vraag is dus niet óf we met elkaar verbonden zijn en in gemeenschap met elkaar leven, aldus Jan Jorrit Hasselaar in een toelichting op de ontmoeting, maar alleen op welke wijze we er gestalte aan kunnen geven. Dat vergt een op gemeenschap gerichte levenshouding, waarin de vraag eerder is “wat kan ik voor je betekenen” dan “wat levert het me op.”

In de komende maanden zal de uitwisseling van gedachten van deze middag toegankelijk worden gemaakt middels een publicatie.

Foto’s:
1. Een excursie door de duinen
2. De patriarch van Constantinopel spreekt de bezoekers toe
3. Rita Poppe van de werkgroep Duurzaamheid van de Raad van Kerken
4. Mgr. Hans van den Hende besluit de bijeenkomst namens de Raad van Kerken

De foto’s van de bijeenkomst zijn gemaakt door Dio van Maaren.