Oecumenische stageplekken

Volg je een opleiding en wil je een stage lopen bij een oecumenische organisatie? Er zijn mogelijkheden om je enkele maanden te verbinden aan het bureau van de Raad van Kerken in Nederland of om een stageplek te kiezen bij de Wereldgemeenschap van Gereformatorische Kerken (WCRC) in Hannover.

Om met de laatste te beginnen. De Gereformeerde Kerken wereldwijd hebben expliciet een vraag laten uitgaan om iemand te vinden onder de dertig, geïnteresseerd in oecumene en bereid om 12 maanden stage lopen bij hun internationale organisatie. De Wereldgemeenschap van Gereformatorische Kerken (WCRC) heeft ruimte in Hannover (Duitsland) vanaf eind dit jaar. De stagiaires zullen ervaring opdoen op de gebieden van theologie, gerechtigheid en communicatie. Men kan tot 29 augustus reageren. Meer informatie? Zie hieronder voor de website van de WCRC.

Het bureau van de Raad van Kerken heeft ieder jaar ook beperkt ruimte voor stagiaires. Zij kunnen vanuit een theologische achtergrond of een communicatieve achtergrond reageren. Naast een algemene inleiding op het werk is er een toespitsing op een meer concreet onderwerp. Zo’n concretisering kan vanuit de student zelf worden aangereikt en in overleg worden vastgesteld. Het is ook mogelijk om aan te sluiten bij een nu al bekende vraag vanuit het bureau van de Raad.

Het bureau heeft twee concrete vragen op dit moment waaraan we graag met stagiaires willen werken:
a. In hoeverre kan een uitgave als het ‘Oecumenisch Bulletin’ aansluiting vinden bij de interesse van openbare bibliotheken? Doel van deze specialisatie is een verkenning te maken langs enkele bibliotheken om zicht te krijgen op interesse en wensen van een algemeen publiek (vertegenwoordigd in de bibliotheekdirecties) op kerkelijke uitgaven (vertegenwoordigd in de redactie van het Oecumenisch Bulletin);
b. In hoeverre pikken landelijke en regionale media in Nederland nieuws op met een kerkelijke achtergrond en welke strategieën kunnen worden gehanteerd om hierin beleid te maken? In 1981 (om een voorbeeld te geven) voerde het persbureau van de Nederlandse Hervormde Kerk een onderzoek uit naar de doorwerking en plaatsing van berichten in 19 Nederlandse dagbladen. Duidelijk moge zijn, dat de situatie sindsdien behoorlijk is veranderd. Het is interessant voor de kerken te weten waar de mutaties liggen en waar lijnen beleidsmatig kunnen worden doorgetrokken.

Stageplekken bij de Raad van Kerken kunnen op maat worden afgesproken qua tijd en intensiteit. Er is geen honorering in geld, wel worden gemaakte onkosten binnen het werk vergoed. Er is een werkplek in Amersfoort, Kon. Wilhelminalaan 5. Het bureau is behoorlijk flexibel qua invulling; wel is het zo, dat gelet op de noodzaak van begeleiding, het aantal plekken beperkt is. Wie het eerst komt, is het eerst aan de beurt, is de simpele gedachte. 

Wie meer wil weten van de stageplek bij de WCRC kan hier WCRC website internship page klikken.

Wie een verdere verkenning wil maken van de mogelijkheden in Amersfoort, kan een reactie sturen met eventuele vragen of met een aanmelding als stagiaire naar rvk@raadvankerken.nl o.v.v. stageplek, t.a.v. Klaas van der Kamp.

Foto: Het beeld zoals de kerken dat graag zien: jonge mensen in gesprek over oecumene (archieffoto van pelgrimage-weekend in Amersfoort)