Missionaire toenadering ambt

Als Arjan Plaisier, de scriba van de Protestantse Kerk, schrijft over het ambt van predikant geeft hij de Latijnse bewoording van ‘Verbi Divini minister’, dienaar van het Woord Gods, en daarmee zet hij hoog in als iemand die van binnenuit het Woord en de met het Woord samenhangende verantwoordelijkheid omarmt. Dat spreekt mij als katholiek zeer aan, aldus een katholiek geestelijke. Want daarmee is het ambt iets heel anders als een baan. Zo’n benadering voorkomt dat we eindeloos nivelleren en het ambt verplatten. Het ambt gaat op God terug en als je dat element loslaat wordt het nietszeggend. Dan blijft er weinig anders over dan een ambtenaar.

De plenaire Raad van Kerken sprak woensdag 10 juni over de brieven die dr. Arjan Plaisier geschreven heeft over het ambt. Hij heeft daarin de ideeën over het ambt onder woorden gebracht naar verschillende doelgroepen. Door de vorm van een brief te kiezen kon de tekst wat persoonlijker worden. En dat viel in de plenaire Raad zeer goed in de smaak. Er was veel waardering voor de vorm, waarbij je proefde waar het hart van de scribent klopte, en tegelijk bood de gekozen vorm mogelijkheden om een dialoog aan te gaan met predikanten, kerkenraden, evangelisten en leden van andere kerken over de toekomst van het ambt. Arjan Plaisier legde uit, dat hij om praktische redenen als adressant voor de oecumenische brief de bisschoppenconferentie had gekozen, omdat daarin de meer episcopale visie op het ambt naar voren komt. En dat geeft het meest spannende gesprek vanuit de presbyteriaanse traditie waartoe je vele protestanten kan rekenen.

In alle geledingen van de Raad was er herkenning op de teksten en zeker ook vanuit de katholieke kring, zowel rooms-katholiek als oud-katholiek. De één waardeerde de bemoedigende toon en het respect dat de protestantse brieven verwoorden voor de katholieke traditie, waarin het gezicht van de bisschop aan soms wat verloren aspecten bij het protestantisme appeleert, zoals de geloofsgehoorzaamheid en de noodzaak persoonlijk gezag een gezicht te geven. Een andere katholieke reactie sprak herkenning uit over het feit dat de eerste brief gericht was tot de gemeente; het is immers de gemeenschap waarop ieder gezag betrokken is en vanuit Christus zich profileert.

Nog een katholieke reactie: ‘Ik vond het verrassend dat het ambt wordt getekend als een open hand naar de hele christenheid. Dat ben ik eigenlijk nooit zo tegengekomen’. Plaisier schetste in zijn brief aan de bisschoppen het ambt als oorspronkelijk ingevuld vanuit een apostolische opdracht en hij nodigde uit om diezelfde opdracht ook nu te laten prevaleren; dus een ambt niet allereerst gericht op de geloofsgemeenschap zelf, maar gericht op de wereld. Of Plaisier dan ook zover wilde gaan dat hij een vierde ambt wilde invoeren, maar dan niet vanuit enge kerkelijke basis, maar vanuit kerken gezamenlijk met een oecumenische basis? vroeg iemand ietwat speels. ‘In alle speelsheid lijkt het me een aantrekkelijke gedachte, waarin toch de nodige ernst schuilgaat’, klonk een voorzichtig antwoord. ‘Het zou mooi zijn als er een vernieuwing mag uitgaan van de kerken, zoals eens vanuit Willibrord en Bonifatius’. Een ander reageerde: ‘De brieven zijn gedateerd op 5 juni en laat dat nou net het hoofdfeest zijn van Bonifatius’.

Afscheid

De Raad nam afscheid van Frits Pasveer, die als diaken vanuit de Protestantse Kerk in de Raad heeft geparticipeerd. Hij dankte voor de goede contacten, de onderlinge band tussen de denominaties en noemde het goed als je vanuit de plaatselijke gemeente eens in de landelijke Raad zou kunnen kijken, omdat het lukt om vanuit diverse kerken goed samen te werken.

Jaarrekening

Jan Albert Visscher gaf tijdens de raadsvergadering een toelichting op de jaarrekening van 2014. Er is in het afgelopen jaar sprake geweest van een minimaal tekort, ondanks de afboeking van een niet te innen vordering. Visscher noemde het belangrijk dat de meerjarenbegroting bij het komende beleidsplan voor de hele planperiode sluitend is.

Anglicanen

Tijdens een ronde langs de kerken werd er vanuit de Anglicaanse Kerk meegedeeld dat Marc Collins, jarenlang chaplain van Amsterdam en area-dean voor Nederland, gaat verhuizen naar Winchester in Engeland, waar hij een nieuwe taak krijgt. Binnenkort zal hij in Nederland door een collega worden opgevolgd.

In Dialogue

Mgr. Hans van den Hende presenteerde tijdens de Raad het boek ‘In Dialogue with people of other religions and philosophies’. Berry van Oers heeft daarin een overzicht gemaakt van hoe het document Nostra Aetate de afgelopen 50 jaar heeft doorgewerkt. Van den Hende legde uit, dat de Romana de aanwezigheid van diverse religies typeert als rijkdom, en dat de dialoog met zich meebrengt dat je in het contact ook je eigen overtuiging inbrengt. De secretaris van de Raad van Kerken kreeg symbolisch een exemplaar overhandigd; een Engelstalige versie, het is de bedoeling dat er in oktober ook een Nederlandstalige editie komt.

Wereldconferentie

De doopsgezinden kondigden een wereldconferentie aan, die binnenkort in Harrisburg, in Pennsylvanië USA, begint. Zo’n 40 Nederlandse jongeren geven gehoor aan het thema dat als uitnodiging dient ‘Walking with God’. Daarna worden er zo’n 80 Nederlanders verwacht bij de wereldconferentie, waar onder meer de Nederlandse secretaris van de doopsgezinden Henk Stenvers een organisatorische megaklus wacht.

Stenvers vertelde ook, dat de doopsgezinden in Nederland een primeur hebben meegemaakt. Het is gebruikelijk dat nieuwe dopelingen zich in een plaatselijke gemeente worden gedoopt, maar op 17 mei dit jaar is het voor het eerst voorgekomen dat er vijf jongeren zijn gedoopt in algemene zin bij het doopsgezinde huis in Schoorl. Het gaat om een nieuwe ontwikkeling, die dus de directe koppeling aan de plaatselijke gemeente op een andere manier invult.

Broedergemeente

De Evangelische Broedergemeente staat in 2015 stil bij het overlijden van Johannes Hus. De Tsjechische hervormer en voorloper van de Broedergemeente stierf op 6 juli 1415 op de brandstapel van Konstanz. Rond dezelfde datum komen leden van de Broedergemeente vanuit Tsjechië, Nederland en Duitsland bij elkaar in Noord-Bohemen. Tot die datum kunnen mensen ook nog preken insturen om mee te doen met de preekwedstrijd die men heeft uitgeschreven; ds. Welschen verklapte dat er al 8 uit Nederland zijn ingestuurd, 1 uit Tsjechië en 35 uit Duitsland.

Leger des Heils

Het internationale Leger des Heils, vertelde majoor Jeanne van Hal, viert in 2015 dat het werk in Londen precies 150 jaar geleden begon. Er wordt een groot internationaal congres gehouden in de Engelse hoofdstad onder de titel ‘Boundless the whole world redeeming’.

Foto’s:
1. Arjan Plaisier reageert op reacties die de Raad gaf over het ambt
2. Henk van Hout geeft Frits Pasveer de kaars van de Raad bij zijn afscheid
3. Jan Albert Visscher kreeg waardering voor een zorgvuldige jaarrekening
4. Hans van den Hende geeft Klaas van der Kamp een presentie-exemplaar van de bundel ‘In Dialogue’