Beleid voor Europa

Het bestuur van de Europese Kerkenconferentie (CEC) heeft een beleidsplan vastgesteld voor de komende drie jaren. Deze week heeft de leiding van de CEC vergaderd samen met de staf die vanuit Brussel het uitvoerende werk voor zijn rekening neemt. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, was gevraagd om technisch leiding te geven aan de bijeenkomst.

De CEC heeft in de achterliggende jaren een moeilijke tijd doorgemaakt. Tijdens de assemblee in Boedapest in 2013 werd besloten tot een ingrijpende reorganisatie, waarbij de oude commissies verdwenen, de diverse kantoren werden geconcentreerd in Brussel en er een nieuwe regelgeving onder de organisatie kwam te liggen. De afgelopen week werd de vernieuwing verder doorgevoerd door ook ‘de roadmap’ (beleidsplan) vast te stellen tot de volgende assemblee wordt gehouden, dat zal zijn over ongeveer drie jaar.

Een belangrijke keus voor de CEC is de vorming van een achttal ‘referentiegroepen’. Deze groepen bestaan uit deskundigen die vanuit de diverse lidkerken vanuit heel Europa worden gevraagd om de inhoudelijke bezinning op concrete thema’s verder te leiden. De acht thema’s zijn:
1) een referentiegroep voor ecclesiologie en theologische dialoog tussen de kerken;
2) een referentiegroep voor mensenrechten en godsdienstvrijheid;
3) een referentiegroep voor economische en duurzame gerechtigheid;
4) een referentiegroep voor werkgelegenheid en sociale zaken;
5) een referentiegroep voor bioethiek;
6) een referentiegroep voor educatie en democratisch burgerschap;
7) een referentiegroep voor EU beleid en wetgeving;
8) een referentiegroep voor vredesaangelegenheden (het gaat bij deze laatste groep om een nieuwe groep zonder voorgeschiedenis; de exacte naam zal te zijner tijd naar buiten komen via de officiële CEC-kanalen).

De CEC zal de lidkerken aanschrijven met de vraag om mensen te nomineren voor de diverse referentiegroepen. Er zijn op dit moment al enkele mensen die vanuit Nederland participeren in bestaande werkgroepen die min of meer een zelfde taak uitvoeren. Het ligt in de lijn van de verwachting dat zij of enkelen van hen ook beschikbaar zullen zijn voor de nieuwe referentiegroepen. Daarnaast is het mogelijk dat de kerken andere mensen zullen voordragen. Vanuit de landelijke Raad van Kerken is steeds geprobeerd diverse Nederlanders in internationale geledingen te doen deelnemen. Dat maakt de invloed vanuit Nederlandse kerken groter natuurlijk, maar omgekeerd helpt de feedback de kerken in Nederland om aansluiting te blijven houden bij internationale ontwikkelingen.

Naast de algemeen secretaris was vanuit Nederland Rinus Bijkerk aanwezig, die voor de Nederlandse Raad van Kerken een communicatievisie ontwikkelt op het thema pelgrimage. Hij woonde onder meer de presentatie bij van het onderdeel communicatie van de CEC verzorgd door Erin Green en sprak met mensen als Peter Pavlovic, die voor de CEC invulling geven aan onderdelen van de pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Het bestuur van de CEC bestaat uit twintig personen; daar onder zijn op dit moment geen mensen vanuit Nederland. Algemeen secretaris van de CEC is de Belg dr. Guy Liagre, die Nederlandstalig is. 

Foto: de benoemingscommissie van de CEC, verantwoordelijk voor benoemingen van mensen die vanuit de lidkerken zijn voorgedragen; met onder meer: vice-presidente ds. Karin Burstrand (omkijkend) uit Zweden, naast haar een andere president bisschop Christopher Hill uit Engeland en tegenover haar de penningmeester ds. Michael Bubik uit Oostenrijk.