Strategische partners

De samenwerking in het interkerkelijk middenveld begint steeds meer profiel te krijgen. Vrijdag 16 januari tekenden de Nederlandse Zendingsraad (NZR) en EA-EZA een ‘strategisch partnerschap’. En dat is de tweede samenwerking die in enkele jaren tot stand komt; eerder al tekenden de EA-EZA en de Raad van Kerken een dergelijke overeenkomst.

Vanuit het bureau van de Raad van Kerken is in de achterliggende jaren diverse malen gepleit voor meer afstemming tussen de diverse oecumenische organisaties. Afspraken en contacten hebben nog een te vrijblijvend karakter, betoogt de algemeen secretaris in het boek Raven (pag. 149). Om daarin verder te komen, kwamen op 16 januari vertegenwoordigers van EA-EZA, NZR, Raad van Kerken, Katholieke Vereniging voor Oecumene en SKIN bij elkaar in Driebergen om te verkennen of ze samen een gezamenlijke opmaat zouden kunnen maken voor een nieuw beleidsplan door een eenduidige omgevingsanalyse te maken die door allen wordt gedragen.

De deelnemers van dat overleg konden nog net ds. Willem Smouter en ds. Henk Makkinga de hand drukken, die juist het pand van de EA-EZA verlieten, nadat ze het strategisch partnerschap hadden getekend. EA-EZA en de NZR spreken in de door beide organisaties ondertekende overeenkomst de intentie uit de bestaande samenwerking verder te intensiveren. Ze doen dit vanuit de overtuiging dat eenheid en zending onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Beide koepels richten zich op de versterking van het missionair getuigenis en de missionaire presentie van kerken en christenen in buitenland en binnenland. Een intensievere samenwerking in de vorm van een strategisch partnerschap schept mogelijkheden om elkaars kracht en expertise met betrekking tot de missionaire opdracht te benutten, van elkaar te leren en samen beter uitvoering te geven aan de missie van de organisaties.

In de praktijk werken EA-EZA en de NZR al ruim tien jaar samen, bijvoorbeeld rondom de organisatie van activiteiten, het realiseren van publicaties en participatie in internationale netwerken. De NZR profileert zich daarbij vooral op missiologische bezinning van de zendingsorganisaties, terwijl EA-EZA meer nadruk legt op praktische ondersteuning. Sinds 2014 zijn beide organisaties al in het zelfde pand gehuisvest, een onderkomen waarin ook de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten is te vinden) en op een terrein met andere organisaties zoals de Navigators.

De verschillen in achterban, theologische accenten en ontstaansgeschiedenis vormen volgens beide besturen geen beletsel voor intensievere samenwerking. “We waarderen bestaande verschillen en willen deze vruchtbaar maken voor de kwaliteit van het missionaire werk. Gezien de verschillen beogen we op de langere termijn geen fusie, maar we streven wel naar een groeimodel om intensieve samenwerking te realiseren.”

De onderliggende structuur van het nieuwe partnerschap is gelijk aan de strategische alliantie die EA-EZA met de Raad van Kerken heeft gemaakt. Het impliceert dat de besturen wederzijds tenminste eenmaal per jaar bijeenkomen om zo het partnerschap bestuurlijk te borgen en de verbinding van organisatiebeleid en gezamenlijke activiteiten te verkennen. EA-EZA en de NZR zullen in ieder geval concreet samenwerken als het gaat om het faciliteren van zorgverlening aan missionair werkers (via een convenant met Stichting MemberCare), de uitgave van de bladen IDEAZ en Tussenruimte en het gezamenlijke commitment aan de coalitie Veelkleurig Getuigen.

EA-EZA bundelt een groot aantal christelijke organisaties, plaatselijke kerken en individuele leden. De gefuseerde organisatie staat in de lange traditie van de evangelische beweging en de evangelische zending. De NZR heeft circa vijfentwintig leden, zowel kerken als zendingsorganisaties. De raad ontstond in de bedding van kerkelijke zending en oecumenische beweging.

Of de gesprekken in bredere kring over de opmaat voor een beleidsplan tot verdere resulaten leidt, zal in de loop van het jaar moeten blijken. De mensen die bijeen waren op 17 januari in Driebergen komen over ruim een week weer bij elkaar in Amersfoort. Simon Ririhena van de Evangelisch-Molukse Kerk begeleidt dit proces.

Foto boven: Ds. Henk Makkinga, voorzitter NZR (links) drukt de hand van ds. Willem Smouter, voorzitter EA-EZA.
Foto onder: Dr. Gert Noort, directeur NZR op de rug en dr. Simon Ririhena rechts.