Koptische wensen

De orthodoxe kerken vieren het kerstfeest begin januari. Bisschop Arseny van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, lid van de Raad van Kerken, heeft ter gelegenheid van het feest van de menswording van de Heer (zo noemt men dat in Koptische kring) een wens toegestuurd naar de eigen achterban en naar diverse relaties. De wens bestaat uit een boekje van 8 pagina’s, waarin de betekenis van de 7de januari (want dat is de datum van het geboortefeest dit jaar) onder woorden wordt gebracht. Het is wellicht voor mensen die niet uit de orthodoxe traditie zijn even zoeken naar de benadering, omdat de formuleringen van de wens anders is dan men gewend is; tegelijk zegt de formulering ook iets over de manier waarop men in het geloof staat.

Bisschop Arseny spreekt expliciet de kerkleden, geliefde priesters, diakens en gelovigen van het Koptisch Orthodox Bisdom van Nederland aan. Hij zegt: ‘Mijn felicitaties aan u op het glorieuze feest van de Geboorte. Moge de Heer het een feest van zegen, opbouw, leven en verlossing maken. Moge God deze feestelijkheid wederkeren en we allemaal in rust en vrede zijn. Vandaag, geliefden, is de herdenking van de vleeswording van de Zoon, het Woord en de afdaling van God naar onze wereld.

In het verleden wilde God de wereld op verschillende manieren voorbereiden op het ontvangen van de geboorte van Jezus Christus. Een van deze middelen waren de profetieën die het verstand van de mensheid moesten voorbereiden op de geboorte van Jezus Christus. Ook gebruikte God personen die de komst van de Heer Jezus symboliseerden, zoals Joseph de Rechtvaardige. Hij gebruikte ook gebeurtenissen zoals, in de tijd van Mozes, de brandende braamstruik die symbool was voor de gebeurtenissen rondom de Geboorte en ook symbool stond voor onze moeder de Maagd.

God heeft ook de volkeren van de wereld, en vooral het Joodse volk, voorbereid op de komst van Christus. Als voorbeeld lezen wij in het boek Jesaja, ‘Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en Hem Emmanuël noemen’ (Jesaja 7: 14). Deze profetie kwam 7 eeuwen voor Christus’.

Bisschop Arseny vervolgt de tekst met het wijzen op het feit dat er nog meer profetieën in de Bijbel zijn over de geboorte van Jezus Christus. Hij gaat vervolgens in op enkele titels voor de naam van Christus. Het zijn er vijf, waarbij hij zegt: ‘De joden hielden van het getal vijf want het is een symbool van macht, zoals een vuist’. En hij werkt vervolgens de titels uit: Wonderbaar, Raadsman,Goddelijke held, Eeuwige Vader en Vredevorst.

Verduidelijkend schrijft hij onder meer: ‘De kerk leert ons de Bijbel voortdurend te lezen om daarvan raad te nemen. De raad van het Evangelie is de belangrijkste dagelijkse raad. Dus, geliefde, maak uw Bijbel uw raadgever zodat u een leesbaar Evangelie voor alle mensen wordt’.

De wens sluit af met: ‘Ik feliciteer elke kerk, diakenraad, dienaren van de zondagsschool en diakenen. Ik bid dat God u genade mag schenken en uw leven met de vreugde van het feest van de Geboorte elke dag vult en dat u voor de verheerlijking van Zijn Heilige Naam moge leven. Aan onze God alle eer en lofprijzing, nu en voor altijd. Amen’.  

Foto: Een vriendelijke foto van bisschop Arseny is afgebeeld voorin het boekje waarin de wensen zijn opgenomen. Anba Arsany staat daarmee ook voor de eenheid van de Koptische gelovigen in Nederland.