Twitteren over oecumene

Mgr. Hans van den Hende ontving vorige week een Nederlandse versie van het boek ‘#TwGod’. Met het project ‘Twitteren met God’ proberen rooms-katholieke gelovigen op eenvoudige wijze jonge mensen de essentie van het rooms-katholieke geloof aan te reiken.

‘Dit boekje gaat over jouw vragen, twijfels en verlangens’, schrijft pr. Michel Remery in een voorwoord. Het boek bevat 200 vragen, die in kort bestek worden beantwoord, zodat jonge mensen de essentie van de geloofsachtergrond verstaan.  Er zijn vier kerngedeelten, waarbij het tweede deel over de kerk, ook ingaat op de oecumene.  We geven enkele van de daar aangereikte vragen en antwoorden weer.

Vraag 2.13: ‘Eén Kerk’ – waarom dan die scheiding van de christenen?

Jezus wilde vanaf het begin dat alle gelovigen één zouden zijn (Joh 17,20-23). Het is dan ook heel pijnlijk om te zien dat christenen zo verdeeld zijn. De belangrijkste oorzaken van deze verdeling in allerlei verschillende kerken en gemeenschappen zijn de koppigheid, vooroordelen en zondigheid van mensen zelf.
Het is de taak van elke christen om te bidden dat de Kerk ooit weer één zal zijn. Hoewel we mee kunnen werken met de Heilige Geest en samen werken voor die eenheid (oecumene), kan alleen God echte eenheid brengen.

Vraag 2.14: Kan ik geen goede christen zijn zonder de Kerk?

Jezus wist dat het niet eenvoudig zou zijn als christen te leven. Daarom stichtte Hij de Kerk, waarin al zijn volgelingen samen een gemeenschap vormen. Door deze gemeenschap kunnen de gelovigen tot God komen, in het bijzonder door de sacramenten te ontvangen en te leven zoals God het ons leert.
Jezus houdt zoveel van ons, dat Hij bereid was zijn leven op te offeren voor de Kerk. Wie de Kerk afwijst, wijst ook Jezus af. Als mensen buiten hun schuld de Kerk niet kennen betekent dat niet dat ze automatisch verdoemd zijn. Wel is het door de Kerk veel eenvoudiger om bij God te komen en voor altijd in de hemel gelukkig te worden. Dat wil God voor alle mensen!.

Subvraag: Wie behoort tot de katholieke Kerk?
Alle mensen horen op verschillende wijze tot, of zijn gericht op de katholieke eenheid van het volk van God. Volledig in de Kerk ingelijfd is degene die, terwijl hij de Geest van Christus heeft, met haar verenigd is door de banden van de geloofsbelijdenis, de sacramenten, de kerkelijke leiding en de gemeenschap (communio). De gedoopten die deze katholieke eenheid niet ten volle verwerkelijken, bevinden zich in een zekere, zij het onvolmaakte gemeenschap met de katholieke Kerk. [CCKK 168]

Vraag 2.37: Wat is het verschil tussen protestanten en katholieken?
Er is één Katholieke Kerk, onder leiding van de paus. En er zijn veel protestante gemeenschappen. Allemaal geloven we in God en zijn liefde voor de mensen. Maar er zijn ook verschillen. Als katholieken geloven we dat Gods openbaring door de Bijbel én door de overlevering wordt onthuld, terwijl de meeste protestanten alleen de Bijbel erkennen als openbaring.
Ook hebben de meeste protestanten moeite met de sacramenten, de rol van Maria en de heiligen, en de positie van de paus. Jezus wilde één Kerk stichten: de verdeling van de christenen is niet zoals Hij het bedoeld heeft. Daarom moeten we veel bidden en doen wat we kunnen om dichter bij elkaar te komen (oecumene).

Vraag 2.38: Wat waren de gevolgen van de reformatie?
In de reformatie zagen sommige heersers een kans om in opstand te komen tegen de paus en zelf bisschoppen te benoemen. In Nederland leidden spanningen tussen katholieken en calvinisten tot de Tachtigjarige Oorlog met Spanje (1568-1648) en de verdeling in het calvinistische noorden en het katholieke zuiden.
In Scandinavische landen kwam een Lutherse staatskerk, katholieken werden vervolgd en tot in de negentiende eeuw waren andere geloofsopvattingen bij wet verboden. Ook in andere Europese landen was de situatie voor katholieken grimmig.

Vraag 2.39: Wat is de ‘Anglicaanse kerk’?
De Engelse koning Hendrik VIII was aanvankelijk een vurig verdediger van de Katholieke Kerk tegen de ideeën van Luther. Toen Hendriks vrouw hem geen mannelijke troonopvolger kon schenken vroeg hij aan de paus om het huwelijk nietig te verklaren. De paus kon die niet geven, omdat het sacrament van het huwelijk een levenslange band is.
Daarom brak de koning in 1534 met de Katholieke Kerk en richtte de ‘Anglicaanse kerk’ op, met hemzelf aan het hoofd. Katholieken die trouw bleven aan hun geloof en de paus werden vervolgd en stierven als martelaar.

Meer vragen en antwoorden zien? Klik:
http://www.tweetingwithgod.com/nl/content/het-twgod-team