Bisdom vraagt zorgvuldigheid

Sinds begin 2013 verblijft een groep asielzoekers in de Sacramentskerk. Zij hadden zich toegang verschaft tot het gesloten kerkgebouw dat niet meer in gebruik is voor de eredienst. Van meet af aan was duidelijk dat het kerkgebouw niet geschikt was om als groep langere tijd te verblijven. Het bisdom Rotterdam heeft daarover een bericht geplaatst op de website.

Parochie en bisdom hebben bij de gemeente aangedrongen op de inspectie van het kerkgebouw met het oog op veiligheid. Immers, als een kerkgebouw gewoon in gebruik is voor de viering van de liturgie, dan is van overheidswege ook een volledige controle vereist wat betreft de veiligheid van het gebouw. En bij gewoon gebruik gaat het slechts om paar bijeenkomsten per week.

Toen voor langere tijd in het kerkgebouw een groep asielzoekers dag en nacht zou verblijven was het voor de parochie en het bisdom evident dat de gemeente juist ook in deze bijzondere omstandigheden zou blijven toezien op de veiligheid van het kerkgebouw. De gemeente Den Haag heeft dat gedaan en ook nadien zijn er momenten van controle geweest.

Verblijf moet op de eerste plaats veilig zijn. Het is daarom dat parochie en bisdom hadden aangedrongen op controle vanwege de burgerlijke overheid.

In de wintermaanden van dit jaar was er in het kerkgebouw sprake van te weinig elektriciteit. Dit had te maken met defecten die optraden in het elektriciteitssysteem van het kerkgebouw door het intensieve gebruik alsook met een eigen aangelegd netwerk van draden. In opdracht van parochie en bisdom heeft inspectie plaatsgevonden door deskundigen. Op basis van hun rapportage zijn op kosten van de parochie en het bisdom herstelwerkzaamheden uitgevoerd terzake de elektriciteit. Ook is in die periode bij de groep asielzoekers nadrukkelijk geïnformeerd of er voldoende voedsel was. Dit laatste was het geval.

De gemeente heeft besloten om de asielzoekers dringend te verzoeken het kerkgebouw te verlaten op uiterlijk 1 september 2014. Het verzoek had onder meer te maken met de constatering dat de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften in de praktijk onvoldoende was, hetgeen risico’s met zich meebrengt voor de mensen in het kerkgebouw wat betreft hun veiligheid. De situatie van de mensen in het kerkgebouw komt op deze manier in een andere fase. De parochie en het bisdom hebben er bij de gemeente op aangedrongen om voor de groep asielzoekers een andere verblijfplaats te realiseren die veilig is en geschikt.

Wanneer de asielzoekers uit het kerkgebouw op straat zouden komen te staan, wordt er geen goed perspectief geboden, noch aan de asielzoekers zelf, noch voor de samenleving als zodanig. Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben opnieuw menswaardige begeleiding nodig, waarin zij zich aan de overheid durven laten kennen als afzonderlijke personen met een eigen levensverhaal en problematiek, zodat er zorgvuldig naar hun levenssituatie wordt gekeken en waar mogelijk alsnog een thuis kan worden geboden.

Foto’s van Sacramentskerk buiten en binnen