Overijssels overleg

Alle plaatselijke raden van kerken zijn welkom bij de provinciale ontmoeting, die wordt gehouden op dinsdag 9 september van 15.00 uur tot circa 17.30 uur in Deventer. Een dergelijke samenkomst vindt eens per één of twee jaar plaats en biedt plaatselijke vrijwilligers de kans om te horen hoe andere plaatsen de oecumenische samenwerking invulling geven.

Eén van de bezoekers op 9 september zal het Podium van Kerken uit Zwolle zijn. Mink de Vries, de voorzitter, benadrukt in een reactie het belang van de afstemming. ‘Als Podium van Kerken krijgen we steeds meer te maken met onderwerpen die de stad overstijgen, zoals diaconaat, nieuwe projecten en bewegingen in geloofsgemeenschappen in de regio, festivals, regionale ontmoeting met ondernemers, diverse lidkerken kennen al een provinciale organisatie. Vandaar dat we een sterk regionaal gezicht/provinciaal gezicht van de gezamelijke kerken sterk op prijs stellen. Er kan dan minimaal een keer per jaar centraal overleg zijn met de provincie, en daarnaast ruimte voor decentraal overleg. Nu hebben wij dat overleg alleen lokaal’.

Vicaris Ronald Cornelissen is één van de provinciale samenroepers. Vanuit de landelijke organisatie zorgen ds. Rinze Marten Witteveen en ds. Klaas van der Kamp voor inbreng.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Uitwisseling van regionale thema’s a.h.v. clusters
4. Informatie over landelijke thema’s de komende tijd
5. Wat verder ter tafel komt en afspraak volgende bijeenkomst
6. Sluiting

Bij ‘uitwisseling van regionale thema’s’ wordt gewerkt vanuit de clusters:
Geloof en vieringen / Samenlevingsvragen / Interreligieuze ontmoeting / Anderen. Er wordt een inventarisatie gemaakt van wat er in diverse plaatsen gebeurt.

Bij ‘informatie over landelijke thema’s’ krijgen de bezoekers informatie over de thema’s pelgrimage, beleving eucharistie en avondmaal, verbondenheid met het Midden-Oosten en vervolgde minderheden, gebedsleven, zinvolle maaltijden.

Alle plaatselijke raden wordt gevraagd zich vooraf op te geven onder vermelding van de namen van de personen die naar Deventer komen. Opgave via rvk@raadvankerken.nl.

Foto: Ronald Cornelissen, gastheer voor de bijeenkomst die plaatsvindt op zijn thuislocatie aan de Kerkstraat.