Centraal Comité bijeen

Het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken komt bijeen van 2 juli tot en met 8 juli. Onder de 150 afgevaardigden zijn ook twee Nederlandstalige gedelegeerden, ds. Karin van den Broeke uit de PKN en mgr. Joris Vercammen van de Oud-Katholieke Kerk. Zij zullen elk een impressie sturen die op deze website zal worden gepubliceerd.

Het Centraal Comité vergadert tussen de grote achtjaarlijkse assemblees door om de twee jaar en zorgt voor de bestuurlijke continuïteit. Tijdens de laatste assemblee, vorig jaar in Busan gehouden, zijn de nieuwe gedelegeerden benoemd. Dat is in de praktijk vaak nog een heel gepuzzel, en zo was het ook in Zuid-Korea, omdat er rekening gehouden moet worden met kerkfamilies, gender, ordinatie en leeftijd. Desondanks zijn er bepaalde namen die in de loop der jaren terugkeren. Zo is prof. dr. Fernando Enns vanuit de doopsgezinde kerken opnieuw in het Centraal Comité opgenomen en onder de lutheranen uit Duitsland kan men de naam van bisschop dr. Martin Hermann Hein opnieuw aantreffen; hij was één van de mensen die onder de vorige algemeen-secretaris van de Wereldraad kritisch het functioneren van dr. Sam Kobia aan de orde stelde.

Het Centraal Comité vergadert deze maand in Geneve en zal onder meer spreken over het programma voor de jaren 2014-2017. Het thema van de ontmoeting luidt: ‘Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede’. Daarmee sluit het aan op de slotboodschap van de assemblee in Busan, waarin staat: ‘We hebben de intentie om samen te bewegen. Uitgedaagd door onze ervaringen in Busan, dagen we alle mensen van goede wil uit om zich te engageren en hun door God gegeven gaven in te zetten voor acties van transformatie. De assemblee roept een ieder op mee te doen met de pelgrimage’. De Raad van Kerken in Nederland heeft recent nog een vervolg gegeven aan deze oproep door de initiatiefgroep pelgrimage om te zetten in een werkgroep die de komende jaren het thema van de pelgrimage verder uitwerkt voor de situatie in ons land. Op deze website kan de bezoeker verschillende mogelijkheden vinden om het thema plaatselijk aan de orde te stellen.

Het Centraal Comité is de eerste comitévergadering waarop dr. Agnes Abuom, lid van de Anglicaanse Kerk in Kenia, fungeert als voorzitter. Zij is gekozen tijdens de assemblee in Busan en is al verschillende keren naar buiten getreden. Zij hield bijvoorbeeld een openingstoespraak tijdens een consultatie in Nairobi in juni over ‘conciliaire oecumene’. Zij pleitte daarbij voor ontmoetingen tussen ‘verschillende typen van culturen en religies’. Conciliaire oecumene is een term die men gebruikt om de zoektocht naar christelijke eenheid te typeren die tot stand komt door formele raden en conferenties van kerken. Zij riep de kerken op nog meer te investeren in nationale en regionale raden van kerken. ‘De verbinding met het grondvlak zal helpen om de rol van de raden verder te revitaliseren’. Dr. Olav Fykse Tveit, de algemeen-secretaris, verwees bij die ontmoeting naar het Unity Statement, dat eerder ook in een Nederlandse vertaling aan deze website is toegevoegd.

Foto’s:
1. Agnes Abuom
2. Karin van den Broeke
3. Joris Vercammen