Monitor decentralisatie

Het zou goed zijn als de grote verschuivingen gemonitord worden, die er plaatsvinden vanuit de landelijke overheid naar de gemeentelijke overheden. Het risico bestaat dat gerenommeerde zorginstellingen, zoals die van het Leger des Heils, onvoldoende in beeld blijven bij sommige gemeenteraden, omdat lokale bestuurders onvoldoende de expertise in beeld hebben van zo’n instelling met een levensbeschouwelijke achtergrond.

Dat is een van de punten die aan de orde kwam tijdens de Kloosterkerkbespreking in Den Haag tijdens een ontmoeting van tweede Kamerfracties en de kerken. De twee geledingen spreken elkaar periodiek om bij te praten over hoofdlijnen van het beleid. De kerken vertellen wat er op de agenda’s staan van het Contactorgaan inzake Overheidsaangelegenheden (CIO) en Raad van Kerken. Bij het CIO zijn dat zaken zoals de ruimte voor geestelijke verzorging bij defensie en de mogelijkheden voor de ledenadministratie om gegevens van het bevolkingsregister te gebruiken. Bij de Raad gaat het meer om zaken waar de kerken zelf niet direct belanghebbende is, de Raad houdt zich meer bezig met steun aan zwakke partijen in de samenleving.

Thema’s die eigenlijk meer tijd vroegen in het overleg, waren zaken als: de overtrokken scheiding van kerk en staat, de positie van vluchtelingen (onder meer uit Syrië) en de ledenadministratie. Men is van plan daar over een half jaar op door te gaan. Bedoeling van die uitwisseling is overigens niet dat men tot een gezamenlijke conclusie komt, het is meer dat men elkaars argumenten en gevoelens kent.

Op de agenda stond verder het thema ‘humane zorg’. Daar kwamen al snel de gedeelde bezorgdheden in beeld over de decentralisatie van zorg. Naast goede argumenten om verantwoordelijkheid decentraal neer te leggen is er altijd ook nog sprake van een bezuiniging van 7 miljard euro en natuurlijk gaat dat gepaard met het wegvloeien van formatie. Punt van gesprek was ook de bureaucratie, de papierwinkel bij talloze procedures. Allen waren het er eigenlijk wel over eens dat dat ook te maken heeft met het gebrek aan vertrouwen en met de neiging om incidenten steeds weer als reden te zien om tot verdere juridisering over te gaan.

Foto van de ontmoeting, die plaatsvond in de Kloosterkerk