Toonzetting Haagse dienst

De Protestantse Kerk in Nederland organiseert in samenwerking met de Raad van Kerken in Nederland zondag 23 maart een bijzondere kerkdienst in het kader van verdraagzaamheid en tolerantie. Na druk overleg vrijdag is het mogelijk gebleken om inderdaad bijeen te komen in de Kloosterkerk in Den Haag, zoals eerder al was aangekondigd. De nucleaire top blijkt geen beletsel te hoeven zijn. Overigens waren er vanuit het land al royaal suggesties gedaan van mensen om desgewenst elders samen te komen.

De dienst heeft als motto meegekregen: ‘Wij geloven in meer!’ En is voor iedereen toegankelijk. De bijeenkomst wordt geleid door ds. Karin van den Broeke, preses van de Protestantse Kerk en lid van de Raad van Kerken in Nederland, en is live te zien op Nederland 2 bij EO/IKON. Het begint om 11.30 uur en zal ongeveer een uur duren. De inloop is vanaf 10.45 uur. De Kloosterkerk is te vinden aan de Lange Voorhout 4 in Den Haag. De plek is ook bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer, want kerk ligt buiten beveiligde gebied nucleaire top. De parkeergarage Raad van State zal vermoedelijk op dat moment gratis te gebruiken zijn.

Er is vanuit het moderamen van de Raad van Kerken een verklaring opgesteld die een toelichting geeft bij de dienst en die ook door plaatselijke raden van kerken, parochies, gemeenten en kerken kan worden gebruikt als referentietekst.  De tekst is hieronder integraal afgedrukt:

VERKLARING BIJ DE DIENST VAN VERDRAAGZAAMHEID EN TOLERANTIE

De Protestantse Kerk in Nederland heeft in samenwerking met de Raad van Kerken het initiatief genomen om een kerkdienst te houden voor verdraagzaamheid en tolerantie. Aanleiding zijn de ontwikkelingen rond de verkiezingen, waarbij we als kerken de waarden willen benadrukken die de Nederlandse samenleving een menselijk karakter geven. Daartoe past bezinning en gebed; allereerst gebed voor de nieuwe gemeenteraadsleden die gekozen zijn, op wiens schouders een zware verantwoordelijkheid rust in een tijd dat belangrijke taken van zorg en solidariteit van de landelijke overheid verschuiven naar de plaatselijke overheden.

We menen als kerken dat de volgende punten in het bijzonder om gebed vragen, nu we bij elkaar komen ten dienste van de samenleving dan wel lokaal als parochies, gemeenten en kerken samenkomen en in de voorbede ongetwijfeld aandacht zullen geven aan de verkiezingen en de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien.

1. We bidden om goede zorg voor mensen die het moeilijk hebben, juist nu plaatselijke overheden daarin een eerste verantwoordelijkheid krijgen en de economische omstandigheden een teruggang laten zien;

2. We bidden om solidariteit op alle niveaus, solidariteit tussen generaties, tussen bevolkingsgroepen, richting vreemdelingen, juist nu politieke en maatschappelijke groepen het risico kunnen lopen in taal en keuzes onvoldoende alert te zijn op fundamentele rechten die alle bevolkingsgroepen ten deel behoren te vallen; 

3. We bidden om sociale cohesie in een samenleving waarin participatie voor alle groepen onvoldoende vanzelfsprekend is, daarbij realiseren we ons dat de overheid daaraan een wezenlijke bijdrage moet blijven leveren, juist ten aanzien van dingen die je als individuen en groepen niet kunt verwezenlijken;

4. We bidden voor mensen die geen baan hebben en wel graag met betaalde arbeid een bijdrage aan de samenleving zouden willen leveren;

5. We bidden voor mensen wereldwijd die meer nog dan wij in Nederland weten wat armoede is, vervolging, gebrek aan onderling respect;

6. We bidden om onderlinge zorgvuldigheid naar elkaar als medeburgers, besef van waardigheid voor alle mensen; dat er geen bevolkingsgroepen worden gestigmatiseerd of buitengesloten; we denken daarbij aan autochtone Nederlanders en aan allochtone Nederlanders.

We erkennen dat niet je afkomst je waarde bepaalt, noch je ras, noch je huidskleur, noch je sekse, maar de bereidheid om de ander hoog te achten als schepsel dat van God het leven heeft ontvangen. Dat vraagt ook bij ons als mensen die zijn aangesloten bij een kerk steeds weer om hernieuwde verwondering en bereidheid ons te laten aanspreken en corrigeren door elkaar en door de Geest van God, die ons via zijn evangelie bemoedigt en troost.

We spreken uit dat we als christenen en als mensen van goede wil ons willen blijven inzetten voor het welzijn van alle medeburgers en voor een menswaardige samenleving. We realiseren ons dat we de samenleving alleen kunnen en willen bouwen in onderlinge verdraagzaamheid en tolerantie.