Europa richting stembus

De Europese Kerkenconferentie (CEC) heeft een brief gestuurd aan de leden waarin men de Europese verkiezingen van mei 2014 onder de aandacht aanbeveelt. Dr. Guy Liagre wijst op de mogelijkheid voor de kerken om een gemeenschappelijk geluid te laten horen ten aanzien van de toekomst van Europa.

In een bijgevoegd leaflet wijst de CEC op de mogelijkheid om Europa niet alleen een gemeenschappelijke economische markt te doen zijn, maar ook een plaats waar mensen samenleven en zich samen sterk maken voor gerechtigheid, vrede, waardigheid van leven, vrijzijn van armoede en een duurzame toekomst.

Met een QR-code wijst het leaflet naar de website www.ecumenicalvoices2014.org. Daar worden de zes thema’s genoemd die de CEC aanbeveelt. Ieder thema wordt ingeleid met een Bijbelcitaat.

1. Sociaal Europa. ‘Wie een arme onderdrukt, maakt hem enkel rijk, wie een rijke geld geeft, zorgt ervoor dat hij gebrek lijdt’ (Spreuken 22: 16).

2. Europa met waarden. ‘In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem’ (Kolossenzen 1: 16, 17).

3. Welkom voor migranten en vluchtelingen. ‘Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen? En de koning zal hun antwoorden: ‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan’ (Matteüs 25: 38-40).

4. Mensenrechten binnen en buiten Europa. ‘Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen’ (Galaten 5: 1).

5. Effectieve omgevingspolitiek. ‘Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen’ (Psalm 24: 1).

6. Uitroeiing van armoede in een geglobaliseerde wereld. ‘Recht en vrede begroeten elkaar met een kus (Psalm 85: 11).

Een ander leaflet sluit af met een algemene bijbeltekst uit 1 Timoteüs 2: 2: ‘Bied voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid’.

Foto: Guy Liagre