Stuur gebed in

Er komt een boekje met gebeden van prominente leden van de kerk. Ook andere kerkleden kunnen een gebed insturen. De aardigste teksten worden gebundeld in een uitgave die in september verschijnt. Teksten moeten voor 1 april 2014 zijn verstuurd naar rvk@raadvankerken.nl.

Het bureau van de Raad van Kerken maakt de bundel in samenwerking met de Evangelische Alliantie. Ze willen met de gebeden een soort staalkaart laten zien van hoe mensen in Nederland met God spreken. ‘We denken dat het aardig is om te zien hoe mensen uit verschillende tradities soortgelijke bewoordingen kiezen en ook waarin ze zich van elkaar onderscheiden’, aldus één van de initiatiefnemers. ‘De teksten kunnen op een eenvoudige manier bijdragen aan onderlinge waardering’.

Het is de bedoeling om het boekje te presenteren in september, tegelijk met de bekendmaking van het materiaal voor de week van gebed om eenheid (2015). Eigenlijk zijn er weinig eisen waaraan een bijdrage heeft te voldoen. Het belangrijkste is misschien nog wel de lengte: ieder gebed bestaat uit 10 tot 30 regels, zo geschreven dat de teksten ook hardop voorgelezen kunnen worden. Het thema is vrij. De organisatie kijkt achteraf hoe de gebeden kunnen worden geclusterd. Mogelijk dat men dat doet op de trefwoorden: eenheid, leven, voorbeden voor de wereld en overige. 

De organisatie denkt zo’n 50 tot 70 gebeden op te nemen. Hieronder volgen een paar voorbeelden van teksten waaraan men kan denken.

Voorbeelden
 
Gebed om eenheid

Here God,
we zoeken eenheid.
Daarom spreken we u aan.
U bracht Rebekka en Izak bij elkaar.
U verzoende Ezau met Jakob.
U verzoende zichzelf met onze wereld
in uw zoon onze Heer Jezus Christus.
Wij prijzen u en bidden u:
Geef ons een rustig kalme moed,
openheid naar een ander.
Maak ons bereid steun te bieden waar nodig.
Dat we een haven willen zijn waar anderen  schipbreuk lijden.
Geef dat we onder uw vleugelen liefdevol leven met elkaar.
Amen.

Gebed om eenvoud

God, ik vraag je,
dat mijn hart niet trots is,
dat mijn blik niet hoogmoedig is,
dat ik niet zoek wat te groot en te hoog gegrepen is.
Vader, ik vraag je,
dat ik stil mag worden,
dat mijn ziel tot rust komt,
zoals een kind op de arm van de moeder.
Dat mijn ziel zij als zo’n kind.
Heer, ik vraag je,
dat ik met Israël en met de andere christenen mag vertrouwen op jou,
nu en altijd, ja tot in eeuwigheid.
Amen.

(vrij naar Psalm 131)

Gebed om veiligheid

Here God,
U hebt uw dienaar Abraham op alle wegen bewaard.
U hebt Mozes en uw volk veilig door de woestijn geleid.

Wij vragen u: ga ook met ons. 
Bescherm ons. 
Geef richting op weg,
beschutting bij winterse buiten. 

Wees een veilig kompas met uw woord.
Wees ons een voertuig om te gaan.
Wees een stok die dreigend gevaar afwendt.
Wees een steun in tegenspoed,
een haven die veiligheid biedt tegen de storm.

Geef dat wij onder uw geleide veilig door het leven reizen.
Dat uw Geest ons beschermt en licht geeft,
zodat we veilig verder gaan
en ongedeerd onze bestemming bereiken.
Hier in dit leven, opdat het is zoals u ons leven bedoelt.
En straks, in uw eeuwigheid.

Amen.

Voorbeden

Heer, wij bidden u samen,
voor mensen die dorst lijden, die dorsten naar levenslust,
voor mensen die ongedurig zijn en afwezig,
voor hen die door niemand aanvaard worden.

Zend boden op hun weg.
Indien u het wenst, zendt mij.
En zendt engelen met geduld,
naasten met liefde,
vreemden die vriend blijken te zijn.
Open ons voor elkaar.

Soms ervaren wij grenzen, Here God, die wij niet kunnen slechten.
Waar wij slechts kunnen loslaten en overlaten.
Waar we het initiatief geheel aan u moeten laten.
We bidden u voor allen onder ons die die grens zijn tegengekomen:
Genees de pijn van het afscheid.
Geef moed om verder te gaan.

God, zegen ons,
nu we weggaan van hier.
Dat ons vertrek in vrede is,
dat we voldoende teerkost met ons mee mogen dragen
waar we verder mee kunnen.

Heer, wij vertrouwen ons leven toe aan u.
Ons eigen leven, en dat van elkaar en dat van alle pelgrims en van uw volk Israël,
nu en altijd, ja tot in eeuwigheid.

Amen