Iedere kerk eigen symbool

Majoor Jeanne van Hal stak een beker omhoog als symbool van de compassie en verwees in een begeleidend woord naar de soep die het Leger des Heils uitdeelt. Mgr. Joris Vercammen liet een kelk zien en een pateen als beeld van wijn en hostie. Geert van Dartel had de jongste apostolische brief van het Vaticaan bij zich en refereerde aan de gemeenschappelijke opdracht van de christenen in de wereld.

Dat waren drie van de voorwerpen die vertegenwoordigers van kerken hadden meegebracht naar de viering ter opening van de Week van Gebed, die Zendtijd voor Kerken zondag 19 januari uitzendt op Nederland 2. Pastoor Koos Smits uit Arnhem verzorgde de liturgie, die nauw aansloot bij de opzet die de Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken gemaakt hebben voor de Week van gebed, die officieel van 19 tot 27 januari wordt gehouden. Voorganger Wilkin van de Kamp vertelde in de meditatie van zijn persoonlijke gang in het geloof en hij toonde de urgentie om als christenen onderling gezamenlijk op te trekken. Ds. Gert Landman leidde de gemeentezang en als voorzitter van de projectgroep vieren van de Raad van Kerken toonde hij daarin zijn ervaring.

De Week van gebed wordt jaarlijks wereldwijd gehouden in de derde week van januari. In 2014 is voor het eerst het liturgisch materiaal integraal hetzelfde voor de EA en de RvK. Ook de teksten voor de acht dagen zijn in goed onderling overleg samen opgesteld. De eerste tekstvoorstellen kwamen uit Canada. Naar schatting zo’n 200.000 christenen in Nederland zullen meedoen met de vieringen rond de Week van Gebed.

 

De kerken in Aalten bestedenin de Week van gebed verder aandacht aan de oecumene. Naast de oecumenische viering op zondag 26 januari om 9.30 uur in de R.K. Sint Helenakerk aan de Dijkstraat, is er op donderdag 23 januari een bezinnings- en gespreksavond in de Christelijk Gereformeerde kerk aan de Berkenhovestraat. Op die avond wordt er met elkaar gekeken naar het eigene en bijzondere van elkaars kerk. Aan de avond zullen voorgangers uit de PKN, de RK Kerk, de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Euregio-Christengemeente een bijdrage leveren. De avond begint om 19.30 uur.De oecumenische gebedsdienst, zondag 26 januari, wordt voorgegaan door pastor Hetty Bresser en ds. Aja Yntema.

Foto: Geert van Dartel, voorzitter van de voorbereidende werkgroep voor de Week van Gebed en directeur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene

Zie voor liturgie en meditatie en achtergronden: balk ‘Vieren’ boven aan deze pagina en dan Week van Gebed 2014. Klik hier.