Oproep tot gebed voor Syrië

De Raad van Kerken in Nederland doet een oproep tot gebed voor Syrië op de derde Adventszondag, 15 december 2013.

De aanhoudende strijd in Syrië baart velen grote zorgen. Meer dan 100.000 doden zijn er gevallen; miljoenen mensen zijn op de vlucht. De Assemblee van de Wereldraad van Kerken, begin november bijeen in Busan (Zuid-Korea), riep de strijdende partijen ertoe op de onderhandelingstafel te zoeken. De lidkerken werd gevraagd om ruimhartig humanitaire steun te verlenen en te doen wat in hun vermogen ligt om de vrede te dienen.

Intussen bereikte een brief van de Syrisch-Orthodoxe aartsbisschop van Homs en Hama, bisschop Selwanos Boutros Alnemeh, de Raad van Kerken in Nederland. Hij doet daarin op aangrijpende wijze verslag van het lijden van christenen onder de terreur van extreme groepen. Zo werden in oktober in Sadad kerken en kloosters vernield. De christelijke inwoners werden verdreven en tientallen van hen gedood.

Als kerken in Nederland voelen wij ons vrijwel machteloos. Maar laten we tenminste dit niet vergeten: te bidden voor de slachtoffers van al dit geweld, te bidden voor vrede.

De Raad van Kerken roept gemeentes en parochies ertoe op om op de derde zondag van Advent, 15 december, voorbede te doen voor Syrië, met bijzondere aandacht voor de christenen aldaar. 


VOORBEDE

Laat ons bidden.

Voor Syrië,
voor wie daar lijden onder het geweld,
voor de ontelbaar velen die op de vlucht zijn,
    bidden wij tot U, barmhartige God:
laat er zicht zijn op een eind aan al dat leed.
    Daarom bidden wij: Heer, ontferm U.

Voor alle partijen die elkaar bevechten op leven en dood,
voor wie gevangen zitten in cirkels van geweld en wraak,
    bidden wij tot U, grote God:
dat zij het wagen de wapens neer te leggen en
het onderling gesprek te zoeken.
     Daarom bidden wij: Heer, ontferm U.

Voor wie als christenen in Syrië worden verdacht gemaakt,
alsof het niet vanouds ook hun land is;
voor wie verjaagd werden uit kloosters en kerken
en moesten aanzien hoe die eeuwenoude plekken werden geruïneerd;
voor wie hun broeders en zusters
het slachtoffer zagen worden van blind fanatisme,
    bidden wij tot U, trouwe God:
dat zij weten mogen dat U hen niet vergeet.
    Daarom bidden wij: Heer, ontferm U.

Voor Syrië en heel het Midden-Oosten,
voor die streek waar zoveel strijd en dreiging is
– van volk tegen volk, geloof tegen geloof –  
   bidden wij tot U, God van hoop:
dat de volken en religies er in vrede leren leven.  
    Daarom bidden wij: Heer, ontferm U.

 

(foto: raam in Taizé met duif)