Nieuwe Metropoliet Benelux

De Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel heeft op 27 november j.l. het ontslag (om gezondheidsredenen) aanvaard van metropoliet Panteleimon van België, Nederland en Luxemburg. Bisschop Athenagoras (Peckstadt) is verkozen tot nieuw  Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg.

De nieuwe metropoliet Athenagoras Peckstadt werd geboren werd geboren in Gent. Hij studeerde theologie in Thessaloniki en werd daarna uitgestuurd voor een postgraduaat aan het Oecumenisch Instituut van Bossey (Universiteit van Genève). In 1989 werd hij te Brussel tot diaken gewijd en ontvin gtoen de naam Athenagoras toevertrouwde, ter nagedachtenis van de grote Oecumenische Patriarch Athenagoras, en met de opdracht verder te werken aan de oecumenische dialoog tussen christenen. Hij diende als aartsdiaken van het Orthodox Aartsbisdom van België tot zijn priesterwijding, in 1996.  Hij werd bisschoppelijk vicaris en gaf van 1993 tot 1998 orthodoxe godsdienst in diverse middelbare scholen van het Vlaamse land. Vanaf 1994 is hij de productieverantwoordelijke van de gastprogramma’s van de Orthodoxe Kerk op de openbare omroepen VRT en RTBF.  In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot medewerker van het Kantoor van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie. In 1995 richtte hij een parochie op in Brugge, en even later, in 2001, een parochie in Oostende. Sinds jaren is hij de orthodoxe aalmoezenier van de Brussels Airport. Hij is lid van het Overlegorgaan van Christelijke Kerken in België en voorzitter van het E.I.I.R. (een vereniging van internationale oecumenische ontmoetingen). Binnen de Orthodoxe Kerk  zit hij tal van commissies voor en is de secretaris van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB). Talrijke malen mocht hij deelnemen aan vertegenwoordigingen en zendingen van het Oecumenisch Patriarchaat en aan inter-orthodoxe en inter-christelijke congressen. In 2003 in de Brusselse Orthodoxe Kathedraal tot bisschop gewijd.

Het Orthodoxe Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg maakt deel uit van de juridictie van het Oecumenisch Pariarchaat van Constantinopel. Het werd opgericht in 1969 en telt momenteel 29 parochies (24 in België, 4 in Nederland en 1 in het Groot-Hertogdom Luxemburg), evenals een klein klooster. De zetel van het Aartsbisdom is Brussel.