Zorg over Syrië

Lang was het stil in de Raad nadat priester Samuel Dogan van de Syrisch Orthodoxe Kerk in de maandelijkse vergadering van de Raad een brief had voorgelezen van aartsbisschop Selwanos Boutros Alnemeh van Homs en Hama over het geweld dat was uitgestort over de christelijke stad Sadad in Syrië. Veel christenen van elders waren naar deze stad gevlucht. Terroristen veroverden de stad en bezetten die gedurende een week waarin ze scholen, kerken, ziekenhuizen en overheidsgebouwen verwoestten en huizen en kerken plunderden. 45 burgers werden gedood, 30 raakten gewonden en 10 mensen worden nog steeds vermist. ‘We voelen ons zo alleen…!’ is een kreet die veel gehoord wordt. Er zijn in het hele land inmiddels miljoenen vluchtelingen en talloze doden. De Raad liet zich door Feie Duim van KerkinActie vertellen over de hulp die verleend wordt door de protestantse organisaties o.a. in het verband van de Wereldraad van Kerken (ACT: Action of Churches Together) en Geert van Dartel vertelde over de activiteiten aan katholieke zijde door Kerk in Nood en Caritas International. Er is duidelijk sprake van christenvervolging en de vraag is hoe daarop op een vruchtbare manier gereageerd kan worden. De Raad sprak langdurig over de manieren waarop steun verleend kan worden, zowel door middel van grotere bewustwording van de problematiek in Nederland als door middel van gesprekken met betrokkenen, brieven en acties gericht op de politiek. In de komende twee weken vindt overleg plaats over een te volgen beleidslijn.

Orthodoxe Kerk in Nederland lid Raad
De Raadsvergadering van 13 november had als eerste agendapunt de aanvraag van het lidmaatschap van de Raad door de Orthodoxe Kerk in Nederland, die tot nu toe via de Vereniging van Orthodoxen ‘Heilige Nikolaas van Myra’ associé van de Raad was. Unaniem werd ingestemd met dit lidmaatschap, dat direct ook het afscheid van de Vereniging van de Raad betekent.

Convenanten: voortdurende aandacht
Voorts sprak de Raad uitvoerig over het oecumenische instrument van de Convenanten. Jeanne van Hal, oud-voorzitter van de inmiddels opgeheven projectgroep, vertelde over de pogingen van de projectgroep om dit instrument ingang te doen vinden in de locale oecumene. Haar ervaring was dat er zeker enthousiasme is, maar dat kerken toch moeite hebben om de laatste stap, het daadwerkelijk sluiten van een convenant, ook te zetten. Daarvoor zal voortdurende aandacht nodig zijn, via de website en via overleg. Eerder al werd het bulletin over de Convenanten (Bezinning, nr.21 2012) naar alle locale Raden van Kerken gestuurd. De oud-leden van de projectgroep zijn gaarne bereid op locaal niveau toelichting te komen geven.   

Begroting 2014
Tot slot keurde de Raad de begroting 2014 goed, nadat de penningmeester zijn ernstige zorg over de toekomst van de Raad had uitgesproken vanwege de grote financiële tekorten.

Foto’s, van boven naar beneden: priester Samuel Dogan en Feije Duim.