Wereldraad in Schepper & Co

Het radio-programma Schepper & Co Radio blikt zondag terug op de assemblee van de Wereldraad van Kerken die van 30 oktober tot 8 november is gehouden in Busan, Zuid-Korea. Op de laatste vergaderdag heeft het Centraal Comité, waarvan ds. Karin van den Broeke en mgr. Joris Vercammen deel uit maken, een uitvoerend bestuur en een nieuwe voorzitter gekozen.

Dr. Agnes Abuom van de Anglicaanse Kerk van Kenia wordt de vervanger van dr. Walter Altmann, de lutheraan uit Brazilië, die jarenlang als voorzitter gezicht gegeven heeft aan de bijeenkomsten van de Wereldraad en het Centraal Comité. Als vice-moderatoren zijn aangewezen: metropoliet prof. dr. Gennadios van Sassima van het Oecumenisch Patriarchaat en bisschop Mary Ann Swenson van de Verenigde Methodisten Kerk in Noord-Amerika.

Op de vraag wat de meest brandende onderwerpen zijn voor de kerken in Kenia antwoordde Agnes Abuom de kwetsbaarheid van de democratie, corruptie en armoede. Armoede gaat in Kenia gepaard met het voortwoekeren van malaria, tuberculose, HIV en Aids. Het zijn stuk voor stuk thema’s die ook aan de orde komen in de programma’s van de Wereldraad.

Hennie Burggraaff heeft als verslaggever de assemblee bijgewoond en er al vele stukjes van naar buiten gebracht, onder meer via facebook. Het radioprogramma blikt zondag terug op de bijeenkomst. Aan het woord komen onder meer de twee nieuwe leden van het Centraal Comité en Christiane Berkvens-Stevelinck, voormalig hoogleraar Europese Cultuur aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en afgevaardigde namens de Remonstranten bij de bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken.

Verder in de uitzending reportages. Luisteraars kunnen tijdens het gesprek bellen. Het  gratis telefoonnummer is 0800 3000 555. Mensen kunnen ook twitteren naar Schepper & Co via #schepperenco. De uitzending is zondag op Radio 5, van 14.00 tot 16.00 uur.

Pelgrimage

Daarna zijn er diverse avonden waar de thematiek van Busan aan de orde komt. De thematiek kan wellicht worden samengevat met de woorden: ‘Ga mee op pelgrimage’. Het woord ‘pelgrimage’ is een soort paraplubegrip, zoals ooit eerder het begrip ‘conciliair proces’ heeft gefunctioneerd. Het sluit aan bij de ervaringen van het volk Israël in het Oude Testament, die de tocht door de woestijn als bakermat hebben beleefd voor wat hun geloof is. Het laat zien dat geloven geen vaste woon- en verblijfplaats hebben, maar leven van pleisterplaats naar pleisterplaats. Paulus grijpt in het Nieuwe Testament op het begrip terug, als hij het leven op aarde vergelijkt met het leven in een tent, een kwetsbaar leven. De pelgrimage kenmerkt zich door het verlangen naar gerechtigheid en vrede.

Driehoek

De Provinciale Raad van Kerken in Utrecht biedt mensen de gelegenheid om kennis te maken met de deelnemers van de assemblee. Deze Raad organiseert een bijeenkomst op woensdag 13 november 2013 om 19.30 uur in het vergadercentrum van de Oud-Katholieke Kerk ‘In de Driehoek’, Willemplantsoen 1c in Utrecht. Ds. Karin van den Broeke, voorzitter van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland en mgr. Joris Vercammen, aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, maken bezoekers deelgenoot van de ontwikkelingen in Busan. Opgave via prvkiu@gmail.com 

Catharijneconvent

Samen met de Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseert de Raad van Kerken in Nederland een studiebijeenkomst over Busan op 22 november vanaf 14.00 uur. Opgave via secretariaat@oecumene.nl. Het kost € 10, maar daarvoor is men dan ook op een mooie locatie: het auditorium van het Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat in Utrecht. Het programma in het Catharijneconvent ziet er als volgt uit:

Programma
Middagvoorzitter Geert van Dartel

13.30     Gebedsdienst in de vredeskapel van de St. Catharinakathedraal

14.00     Opening door Henk van Doorn, observaties van een katholieke waarnemer

14.15     Ds. Karin van den Broeke, De inspiratie van Busan: eenheid en missie van de Kerk

14.40     Panelgesprek I met mgr. Joris Vercammen, ds. Karin van den Broeke, dr. Gert Noort o.l.v. Geert van Dartel

15.10     Pauze

15.30     Kees Nieuwerth, Inspiratie van Busan: werken aan gerechtigheid en vrede

15.50     Panelgesprek II met Edwin Ruigrok, Iris Speckmann, Michiel Hardon o.l.v. Kees Nieuwerth

16.15     Afsluiting met borrel

Foto’s:
1. Dr. Agnes Abuom, de nieuwe voorzitter van de Wereldraad
2. Ds. Iris  Speckmann, afgevaardigde voor de doopsgezinden
3. Prof. dr. Christiane Berkvens op de rug gezien en met de naam op het publieke bord (teken dat je spreekt)
4. Priester Henk van Doorn, officiële waarnemer voor het Vaticaan