Bericht uit Busan van Kees Nieuwerth

Een veelkleurige gemeenschap kwam bijeen in Busan. Vanuit alle hoeken van de wereld, uit alle continenten, uit vele culturele achtergronden, uit uiteenlopende christelijke tradities, vele talen sprekend en toch werd het eerder  Pinksteren dan Babel. Toen twee monniken van Taizé de 5000 deelnemers in het overvolle Auditorium ertoe brachten samen Laudate te zingen, toen was er de gevoelde eenheid, die veel wezenlijker is dan de geformuleerde eenheid. Ons thema was: God van Leven: leidt ons naar gerechtigheid en vrede. Persoonlijk had ik daar wat moeite mee. Waarom was het thema niet: God van leven: maak ons instrumenten van Rechtvaardigheid en Vrede? Rechtvaardigheid en vrede bevorderen – bewerkstelligen – dat is toch de roeping van de kerk? Dat is toch bouwen aan het Koninkrijk?

In de voorbereidende documenten voor de Assemblee werd dit duidelijk aan de orde gesteld. De met elkaar verweven uitdagingen gesteld door de financieel-economische-, de klimaat- en ecologische-, de grondstoffen- en energie- en de veiligheids- en vredescrises werden hierin duidelijk op de agenda van de Assemblee gezet. De roeping te werken aan gerechtigheid, vrede and duurzaamheid voor allen en alle schepselen.

Het uitbannen van armoede, het aan de kaak stellen van de buitensporige verrijking door een kleine minderheid ten koste van de meerderheid, een zorgvuldiger omgang met de schepping, kortom de steeds sterker klinkende roep om transformatie van het dominante economische model sprak opnieuw duidelijk uit de voorbereidende stukken van de Wereldraad. Zo lag er een stuk over Armoede, Rijkdom en Ecologie, naar een Economie van het Leven: een oproep tot actie, en de stukken over Rechtvaardige Vrede naar aanleiding van de bijeenkomst in Kingston. Hierin werden we er als gemeenschap van gelovigen opnieuw aan herinnerd dat het ‘goede leven’ in de navolging van Jezus niet gelegen is in het vergaren van meer bezit of het uitbreiden van wapenarsenalen voor onze ‘veiligheid’. Ons geloof dwingt ons, zo lezen we, gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping te zoeken.

Het boeiende nu was dat die stukken van Life and Work duidelijk verbonden waren met de voorbereidende stukken van Faith and Order. Zo lagen er dus ook documenten voor rond de Eenheid, Zending en de Kerk.

In de stukken vanuit beide vleugels van de Wereldraad wordt de wereldwijde kerk opgeroepen zich in te zetten voor een spiritueel gefundeerde transformatie. Een transformatie van levensstijl en daarmee ook een transformatie van het dominante economisch model. Om een Economie van het Leven te ontwikkelen in plaats van de heersende Economie van de Dood. Hiertoe zou de Wereldraad –nog sterker dan voorheen- een pleitbezorger van een nieuwe financieel-economische orde moeten zijn…Eén die recht doet aan de menselijke waardigheid van allen en de zorg voor de schepping. Eén die bijdraagt tot voorkoming van oorlogen en gewapende conflicten door de schaarser wordende grondstoffen eerlijker met elkaar te delen. Daarbij hoort ook het daadwerkelijk terugdringen van de door de ‘ontwikkelde’ landen veroorzaakte klimaatveranderering en het recht doen aan de ontwikkelingslanden die daar het meest van te lijden hebben. Hoe kwam deze oproep, hoe kwamen deze thema’s en voorbereidende documenten nu uit de verf in Busan?

Een bijeenkomst van zo’n 5000 mensen, met ‘s morgens een openingsdienst en kleine bijbelstudiegroepjes, daarna een plenaire zitting in een auditorium en vervolgens hoorzittingen over bepaalde thema’s en daarna een formele vergadering over de agenda van de Wereldraad, zo zagen onze dagen er ongeveer uit.

Het wonderlijke is dat – voorzover ik me herinner – eigenlijk alleen de documenten over Missie en Eenheid in de plenaire vergaderingen expliciet aan de orde zijn geweest. De stukken over de Kerk en die over Rechtvaardige Vrede en de Economie van het Leven eigenlijk niet… Niet dat deze onderwerpen niet aan de orde kwamen tijdens ons samenzijn in Busan….Integendeel, voor een goed luisteraar kwamen ze telkens opnieuw weer naar boven. In de bijbelstudiegroepjes als er contextueel gelezen werd (bijvoorbeeld door onze zusters uit de Filippijnen of onze broeders uit Afrika), in de plenaire zittingen in het auditorium door sprekers, in de vele werkgroepen in de Madang…

Zo kwam verschillende keren het schrijnende onrecht naar voren dat de prijs voor medicijnen tegen bepaalde ziektes kunstmatig hoog gehouden worden door multinationals die het patent daarop hebben: 8000 dollars, terwijl bij het namaken van dat medicijn in India het slechts 80 dollars kost! Zo werd nog eens uitgelegd dat de Verenigde Staten en de Europese Unie jaarlijks meer dan 400 biljoen subsidie verlenen aan de landbouw maar de ontwikkelingslanden dat recht ontzeggen. Zij worden zelfs gedwongen hun importtarieven te verlagen, terwijl wij hoge importmuren optrekken rond onze economieën…Toen de Nederlandse delegatie naar de Assemblee elkaar eens informeel ontmoette in een lokaal restaurant stond er op de menukaart dat het varkensvlees uit Duitsland en het kippenvlees uit Brazilië kwam… Niks…bevorderen van de lokale landbouw, zo is het toch niet aanlokkelijk voor Koreaanse boeren om varkens of kippen te houden?

Nog zo’n pijnlijk voorbeeld: grote, internationaal opererende ondernemingen sluiten bilaterale verdragen over investeringen in hun belangen met regeringen in landen in de zuidelijke wereldhelft af. Daarin verzekeren ze zich in de kleine lettertjes tegen zogeheten ‘toekomstige verliezen’. Als namelijk die landen het wagen om –democratisch!- naderhand nieuwe sociale- of milieuwetgeving aan te nemen dan dagen ze die landen voor het gerecht. Zo loopt er een proces tegen de overheid van Peru met een eis van 2.3 miljoen dollar! En diezelfde multinationals schamen zich er niet voor om –ten koste van ontwikkelingslanden- op grote schaal de belasting te ontwijken. ‘Belasting-rechtvaardigheid (tax justice) is dringend nodig! Een voorbeeld dichter bij huis: Nederland staat in de toptien van de landen die de grootste ecologische voetafdruk hebben, hoort tot de landen met de hoogste kooldioxide uitstoot en staat momenteel bekend om het slechtste klimaatbeleid binnen de Europese Unie…

Wat ook aan de orde kwam is de zorg van velen in Zuidoost Azië rond de opbouw van militaire macht in de regio. De spanningen lopen op. Op allerlei kleinere eilanden vallend onder het bestuur van Korea (Jeju), Taiwan (Orchid Island), Japan (Okinawa), de Filippijnen en de Verenigde staten (Hawaï)  worden of zijn militaire bases gebouwd waartegen de lokale bevolking protesteert. Vliegdekschepen worden door zowel de VS, als China en India ingezet. Nucleaire onderzeeërs maken gebruik van zeehavens in de hele regio. Wereldwijde competitie leidt tot scherpere afbakening van territoria en wereldwijde bewapening. Kernwapens zijn alomtegenwoordig. Eigenlijk is dit alleen maar een illustratie van het feit dat vorig jaar wereldwijd het ongelooflijke bedrag van 1,7 triljoen dollar aan bewapening werd uitgegeven… Dus nogmaals: een economie van de Dood, in plaats van het Leven.

‘Kiest Gij dan het Leven’… is toch de oproep van het evangelie… Die oproep werd ook weer eens sterk benadrukt op deze Assemblee. Bisschop Duleep uit Shri Lanka riep op tot ‘victim-theology’ om onze roeping te zien in het licht van de onderdrukte kwetsbaren in deze wereld. Elders tijdens de Assemblee werd dit wel de ‘mission from the margins’ genoemd. Dat dit dringend nodig is bewijst de actualiteit. De socioloog en filosoof Habermas kreeg –terwijl wij in Busan waren- de Erasmusprijs uitgereikt. In een interview wees hij erop dat, alhoewel de onderling verweven crises situaties een kans op wezenlijke transformatie van het systeem bieden, onze nationale regeringen slechts en alleen in de ‘aanpassingsmodus’ schieten.. Er wordt marginaal gesleuteld aan het systeem. Werkelijke transformatie en de daarbij behorende lange termijn visie ontbreekt. In de kranten van vandaag  staat een interview met Ad Melkert die meewerkte aan een rapport om de koers van de PvdA te verleggen, getiteld ‘Bakens verzetten, waarin gepleit wordt voor een meer solidaire en groene economie…. Het lijkt me echter dat het regerende Kabinet vooralsnog een geheel andere koers vaart… In de kranten van vandaag houdt de voorzitter van ondernemers en werkgevers in dit land, de heer Wientjes, ook een pleidooi dat we in onze internationale kontakten niet langer de dominee moeten zijn, maar dat de ‘koopmansgeest’ moet prevaleren’…!! Nederland heeft nu immers een bladzijde omgeslagen, we hebben nu een Ministerie van Hulp en Handel… Werk aan de winkel voor de kerken: inzet voor gerechtigheid en vrede! Ik zeg – gelet op het verloop van de Assemblee – misschien moeten we niet de dominee uithangen, maar wel als oprecht gelovigen in deze wereld staan en dat vraagt indien nodig ‘Speaking Truth to Power!

De verschillende bijeenkomsten tijdens en de verklaringen van de Assemblee bieden duidelijke aanknopingspunten voor het werkprogramma van de Wereldraad in de komende acht jaar tot de volgende Assemblee. Opgeroepen werd tot het samen op weg gaan in een Pelgrimage voor Gerechtigheid en Vrede. Hierbij werden tijdens de Assemblee tal van –kritische- vragen gesteld. Gevraagd werd: “Waar gaan we dan naar toe?”…. Wat mij betreft: naar het Koninkrijk, want de roeping van de wereldwijde kerk is bouwen aan het Koninkrijk hier-en-nu! En hoe ziet die Pelgrimage er dan uit? Wat mij betreft: die brengt dezelfde dynamiek en krijgt hetzelfde brede draagvlak binnen de kerken als het conciliair proces Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping. Brengt dezelfde inspirerende en enthousiaste Geest en dezelfde betrokkenheid als die bij het conciliair proces. Van Wereldraad tot nationale Raden, tot lidkerken, tot lokale gemeenten en parochies die opnieuw ‘gemobiliseerd’ worden voor de ‘goede zaak’… De zaak van de roeping van ons gemeenschappelijk geloof. De zaak van de navolging van Jezus, die zoals Ter Schegget het ooit formuleerde het zijn van ‘partijgangers der armen’ in houdt. Daartoe roept ook Paus Franciscus ons op! Vele gemeenteleden hebben immers in de afgelopen jaren gevraagd: waar is die Geest, die betrokkenheid, die gedrevenheid van het conciliair proces toch gebleven? Zou dat niet een nieuwe missionaire presentie in onze samenleving kunnen zijn? Hierbij roep ik de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Raad van Kerken op om die Pelgrimage in Nederland in die geest actief vorm en inhoud te gaan geven. Laten we samen op weg gaan en laten we er samen VOOR gaan! En zoals het lied dat we bij de opening én vaak tijdens de Assemblee zongen het zegt: “Until all are fed we cry out, until are are fed we SERVE!”

Kees Nieuwerth

Bijdrage tijdens bijeenkomst over de Assemblee van de Wereldraad van Kerken ‘Inspiratie van Busan’ georganiseerd door de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Raad van Kerken in Nederland – 22 November 2013 Utrecht.

Foto: Kees Nieuwerth (foto Dio van Maaren)