Teksten

Er zijn verschillende reacties binnengekomen naar aanleiding van de bijeenkomst in Lelystad over de convenanten. De taakgroep Convenanten beëindigde de werkzaamheden om de convenanten te introduceren. Het is nu aan de toerusters van de diverse kerken om de voorbeelden in een koffertje mee te nemen als ze gemeenten en parochies bezoeken.

 

En vanzelfsprekend zijn er ook plaatselijke raden van kerken die wijsheid van elkaar overnemen. De bijeenkomst in Lelystad werd ook bezocht door ds. Dirk Wolse (foto). Hij vertelde over de samenwerking in Lelystad en stuurde desgevraagd de opzet. Wellicht dat andere kerken zich er in kunnen spiegelen.

 

Een ander voorbeeld van samenwerking kwam binnen van het luchthavenpastoraat. Pr. Joop Albers, tot voor kort op de luchthaven werkzaam, vertelde hoe diverse kerken een convenant hebben gesloten om de werkzaamheden te stroomlijnen.

 

Hieronder het model van Lelystad.

 

 

 

Platform van Lelystadse Kerken (PLEK)

 

Opzet Platform van Lelystadse Kerken

 

Er is in Lelystad een Platform van Lelystadse Kerken (PLEK) dat fungeert als forum (platform) voor christelijke kerken/geloofsgemeenschappen in Lelystad en als aanspreekpunt voor de burgerlijke overheid. De deelnemende kerken vaardigen naar dit Beraad hun voorgangers af.

Binnen dit Platform fungeert het Pastores Convent Lelystad (PCL) als een informele ontmoetingsplaats van voorgangers/geestelijk verzorgers.

 

Doelstelling van PLEK is dus: Het coördineren voor de deelnemende kerkgenootschappen van gezamenlijke activiteiten, het coördineren van contacten met de burgerlijke overheid en mogelijke ander partners. Daarbij blijft de verantwoordelijkheid liggen bij de afzonderlijke kerkgenootschappen

 

Achtergrond

Er zijn in de loop der jaren, mede door de persoonlijke relaties van de pastores in het PCL, contacten ontstaan tussen veel Christelijke kerken in Lelystad. Contacten die (ook) hebben geresulteerd in een aantal gezamenlijke activiteiten, waaraan alle of een deel van de kerken deelnamen.

Om die activiteiten een duidelijke plek te geven en de verschillende kerken daarover goed te informeren is het PLEK gevormd om zaken beter met de besturen/raden te communiceren en om het PCL de status terug te geven van informele ontmoetingsplaats van voorgangers.

Het PLEK houdt zich niet bezig met gezamenlijke vieringen en dergelijke in het kader van de oecumene; die zijn voorbehouden aan de plaatselijke Raad van kerken. De vorming van het PLEK is tot stand gekomen na overleg met de Raad van kerken. 

Om de vergaderdruk niet hoger te maken vindt er van tijd tot tijd een bijeenkomst plaats van voorgangers waarbij een deel van de bijeenkomst PLEK-overleg is en wordt teruggekoppeld naar de deelnemende kerken en een ander deel informele PCL-ontmoeting is.

 

Om het ook formeel  duidelijk te maken zou de

Aanzet voor een reglement er aldus uit kunnen zien.

Het PLEK is een ontmoetingsplaats waar:

* christelijke kerken/geloofsgemeenschappen elkaar ontmoeten en overleggen over wat hen samen ter harte gaat, bij voorkeur door afvaardiging van hun voorgangers; bij vacatures vaardigen de kerken/geloofsgemeenschappen een vaste vervanger af.  

*  1x p.j. worden ook voorzitters, of een vervanger van kerkenraden/besturen bij PLEK betrokken

* initiatieven worden genomen om te bevorderen wat gezamenlijk gedaan kan worden, waarbij elke kerk zelf beslist of het aan een gezamenlijke activiteit deelneemt.

* bezinning plaats vindt op vragen over geloof/leven/samenleving over kerkgrenzen heen.

* overleg plaats vindt over de zichtbaarheid van de kerken en de maatschappelijke betrokkenheid van kerken in de Lelystadse samenleving.

* overlegd wordt over zaken die kerken en burgerlijke overheid betreffen.

 

Het PLEK heeft een secretaris die belast is met het verzorgen van de relatie tussen het PLEK en de raden van de deelnemende kerken.

 

 Omdat de praktijk leert dat de agenda van voorgangers snel vol loopt vragen wij aan de deelnemende kerken te bevorderen dat haar pastor/voorganger ruimte krijgt en gebruikt om 4-6 keer per jaar een dagdeel aan het werk van het PLEK, gecombineerd met dat van het PCL, te besteden.

 

Financiën

PLEK beschikt niet over eigen financiën. Per project zullen daarover afspraken gemaakt worden.

 

Opgericht op ……….. 2013

 

 

 

Praktische werkwijze PLEK

-2013-

 

1.  Elke bijeenkomst begint met PLEK, vervolgt daarna met PCL.

2. Voor PCL worden alle pastores  uitgenodigd, voor PLEK de deelnemende kerken; wanneer er geen pastor afgevaardigd kan worden, graag een andere afgevaardigde.

3. Tijden: 9.30 – 10.30 PLEK, 10.30 – 12.30 PCL

4. PCL kent geen agenda.

5. Agenda en notulen en overige vergaderstukken van PLEK gaan naar elke kerk (scriba èn eventueel aangewezen contactpersoon) en naar elke pastor.

6. Leiding PLEK rouleert onder de pastores  (niet onder de kerken); wie PLEK leidt, heeft ook leiding in PCL.

7. Van elke PLEK-vergadering worden notulen gemaakt, bij toerbeurt door de pastores.

8. Acties die van alle kerken verwacht worden, worden nadrukkelijk in het verslag genoteerd (actielijst of vet in tekst).

9. Van PCL worden korte aantekeningen gemaakt die alleen rondgezonden worden onder de pastores.

10. In elke PLEK-vergadering wordt een ronde ‘uit de kerken’ gehouden, naast de meer persoonlijke ronde ‘wel en wee’ in PCL.

11.  Financiën. PLEK heeft een rekening, beheerd door een penningmeester, waaruit kleine kosten betaald kunnen worden. Hiervan wordt jaarlijks verantwoording gedaan; zo nodig wordt de kerken om een bijdrage gevraagd. Grotere kosten worden per project omgeslagen over het aantal kerken dat aan dat project deelneemt, eventueel gerekend naar ledengrootte.