Economie op tekentafel

De economische crisis vraagt om een terugkeren met elkaar naar de tekentafel van de samenleving. Waar waren de banken ook al weer voor opgericht? Waar ging het om in het onderwijs en in de zorg? Is dat alleen om het geld of om een bredere levensvervulling, waarbij mijn arbeid ook ten dienste staat van anderen?

Die vragen stelt de Raad van Kerken in een nieuwe bundel getiteld ‘Geloof en economie en het perspectief van de economische crisis’. De beraadgroep Samenlevingsvragen, die voor de Raad het rapport opstelde, bedoelt de vragen als uitnodiging om de samenleving anders te structureren. ‘Belangrijk is dat de solidariteit zichtbaar en beleefd wordt. Dit vergt meer articulatie van de solidariteit die wel degelijk aanwezig is bij mensen, maar onvoldoende in de samenleving gestalte kan aannemen. We praten elkaar aan dat niemand solidair wil zijn, maar in de praktijk nemen we op vele plaatsen wonderen van medemenselijkheid waar’.

Het doel van de uitgave is tweeledig. Naast informatie over de achtergronden van de heersende economische crisis wil de uitgave de bezinning stimuleren die de kerken vanuit het geloof kunnen leveren aan het maatschappelijk debat. De brochure bevat aan het eind stellingen en gespreksvragen ten behoeve van de verdere bezinning.

De schrijvers stellen dat ‘economie’ in het dagelijks leven synoniem lijkt te zijn geworden met ‘geld verdienen’. Dat is de schijn van de buitenkant, aldus de uitgave. ‘Als we om ons heen kijken, zie we echter dat het de meeste mensen helemaal niet gaat om geld verdienen alleen. Ze streven naar een gelukkig en gezond leven, naar een vreedzame manier van samenleven en naar voldoening in hun werkzaamheden’.

De Bijbel en de traditie van de kerken werken vanuit andere begrippen, zoals menselijke waardigheid, gemeenschappelijk belang, gerechtigheid en solidariteit en aandacht voor de schepping. ‘De menselijke waardigheid vloeit voort uit de schepping van de mens naar het beeld van God’. De uitgave noemt verschillende waarden en aandachtspunten die daarbij van belang zijn, zoals ‘zorg voor hulpbehoevenden’, ‘nederigheid’, ‘besef van de genade van God’.

‘Het is niet de taak van de kerken om mensen schuldig te verklaren’, zegt de uitgave. ‘Dat geldt ook voor de kredietcrisis. Veel mensen hebben niet willens en wetens onverantwoord gehandeld. Toch is het goed om in te zien dat er fouten zijn begaan’. ‘In de christelijke traditie is er ruimte voor schuldbesef juist door de kennis van Gods genade’. Dat schept een basis, meent de uitgave, om ook te werken aan verandering.

Tot de opstellers van het rapport behoren onder anderen: prof. dr. Johan Graafland van de Universiteit in Tilburg, dr. Trinus Hoekstra, projectmanager van Kerk in Actie en mededirecteur van DISK-Arbeidspastoraat, dr. Hettie Pott-Buter, emeritus-econoom en dr. Greetje Witte-Rang, theologe. De uitgave wordt gepresenteerd op 4 oktober a.s. van 15.00 uur tot 17.30 uur tijdens een symposium in de Bergkerk in Amersfoort. Daar komen aan het woord: prof. dr. Eelke de Jong, dr. Ad Verbruggen en dr. Erica Meijers. Opgave vooraf via: rvk@raadvankerken.nl

Illustratie uit de uitgave