Zin van kerk

Het Oecumenisch Forum voor katholiciteit, een initiatiefgroep die zich richt op de katholiciteit binnen de samenwerking van kerken, houdt een ontmoetingsdag op 5 oktober aanstaande.  Het thema van de ontmoeting luidt ‘Waar is de kerk goed voor?’. De bijeenkomst staat open voor iedereen en sluit aan bij de intenties die eerder verwoord zijn in het ‘Katholiek Appel’.

’s Morgens zal men het rapport ‘The Church, Towards a Common Vision’ aan de orde stellen. Het rapport geeft een overzicht van de gesprekken over de kerk in de context van de Wereldraad van Kerken. De tekst is vastgesteld tijdens de laatste bijeenkomst van het Centraal Comité en de inhoud zal ook meeklinken tijdens de tiende assemblee van de Wereldraad die eind dit jaar in Busan wordt gehouden. Sprekers zijn prof. dr. Leo Koffeman, drs. Geert van Dartel en dr. Hans Kronenburg.

’s Middags kijkt men naar het Nieuwe Liedboek en stelt men het thema aan de orde ‘Katholiek zingen’. Hanna rijken en het Vocaal Theologen Ensemble verzorgen dit onderdeel. De bijeenkomst vindt plaats van 10.30 tot 15.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in De Driehoek, Willemsplantsoen 1c in Utrecht.  De kosten zijn twintig euro, inclusief een lunch. Aanmelding kan tot 27 september via bureau@okkn.nl.

Op www.forumkatholiciteit.nl staat een omschrijving van wat het Oecumenisch Forum is. In vier punten geeft men de eigen positie weer. De tekst luidt als volgt:

1. Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK) is geen beweging, club of vereniging naast andere en zeker niet de zoveelste groep die door zijn bestaan alleen al de zaak van de oecumene nog onoverzichtelijker maakt dan ze al is. Het betreft een zeer losse structuur die het mogelijk maakt voor christenen aandacht te vragen voor het belang van de katholiciteit van de kerk in het oecumenisch proces. Daarom zijn steunbetuigingen op de site van groot belang, maar deze hebben niet de betekenis van een aanmelding als lid.

2. Het OFK wil dus werven voor het idee van de katholiciteit als een kwaliteitskenmerk van de kerk. Katholiciteit verwijst niet naar een of ander cultuurtje, maar ver daarbovenuit naar een van de wezenskenmerken van de kerk. Tegen deze achtergrond moge het duidelijk zijn dat het werken aan de katholiciteit van de kerk het oecumenisch proces van het naar elkaar toe groeien van kerken en geloofsgemeenschappen zal verstevigen.

3. Het OFK wil christenen interesseren voor het idee van de katholiciteit. Het herkent het werken van de Geest uitdrukkelijk in christenen van alle tradities. Het appel is daarom ook een open tekst. Het is Appel geen manifest, maar een oproep en een uitnodiging om samen tot verdere gedachtewisseling te komen.

4. Uitdrukkelijk zoekt het OFK bij deze gedachtewisseling het geloofsgesprek . Dat wil zeggen dat veel waarde wordt gehecht aan het inbrengen van de eigen geloofs- en kerkervaring. Het OFK wil gezamenlijke reflectie op die ervaring stimuleren en daarbij de vraag centraal stellen hoe een en ander bijdraagt aan de katholiciteit van de kerk.