Kerken verbinden zich

De georganiseerde oecumene krijgt steeds meer vorm, niet alleen binnen de Raad van Kerken, maar ook daarbuiten; ook binnen de kleinere gereformeerde gezindten. Het Nederlands Dagblad  bericht vrijdag 23 augustus dat er een geïnstitutionaliseerde vorm van samenwerking is opgezet tussen de kerken in de regio Amersfoort, nadat er eerder al dergelijke afspraken zijn gemaakt in de regio Zwolle.

Dertien gereformeerde kerken in de steden Amersfoort en Leusden hebben zich aangesloten bij het nieuwe Beraad Gereformeerde Kerken, waarin voortaan over de onderlinge samenwerking en verschillen wordt gesproken. De onderwerpen verdwijnen daarmee van de classisagenda en komen in het beraad rechtstreeks aan de orde. Het gaat om tien Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, twee Nederlandse Gereformeerde Kerken en een Christelijke Gereformeerde Kerk.

In Zwolle bestaat al langer zo’n samenwerking onder de noemer ‘Ichthusberaad’. Drie Zwolse kerken hebben elkaar in 2008 erkend als ‘ware kerk’. Het gaat om de Nederlandse Gereformeerde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Ze hebben onderling de kansels en avondmaalstafels voor elkaar opengesteld. Er zijn ook wel verschillen, bijvoorbeeld in visie op vrouw in het ambt. Ook de kwestie van homoseksualiteit ligt gevoelig. De Christelijke Gereformeerde Kerk in Zwolle heeft in 2003 al besloten dat homoseksuele kerkleden als volwaardig lid moeten worden beschouwd en dat ze ook konden deelnemen aan het heilig avondmaal.

De Raad van Kerken heeft als beleid dat er niet alleen aandacht is voor geloofsgesprekken en individuele afstemming in de oecumene van het hart, maar dat er ook onderlinge afspraken mogelijk moeten zijn tussen groepen van mensen en kerken. De projectgroep Convenanten ondersteunt met name die meer structurele vorm van samenwerking door tekst en strategie aan te reiken om de verbondenheid van kerken ook op papier te zetten. In andere landen is een dergelijke samenwerking  veel gebruikelijker en op wikipedia vind je dan ook een duidelijke omschrijving van ‘church covenant’.

De projectgroep Convenanten organiseert een studiemiddag over deze vormen van samenwerking op 26 september vanaf 14.00 uur in Almere bij het Leger des Heils.

Foto: De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Amersfoort Centrum (Kandelaar) doet veel aan muziek; er is een speciale kerkmusicus voor aangesteld.