Jongeren naar Rio

Een kleine 300 
Nederlandse jongeren zijn vertrokken om van 23 tot en met 28 juli de wereldjongerendagen in Rio de Janeiro bij te wonen. De groep wordt begeleid door drie Nederlandse (hulp)bisschoppen: mgr. Rob Mutsaerts, mgr. Jan Hendriks en mgr. Everhard de Jong.

De reis heeft het karakter van een bedevaart. De jongeren pelgrimeren eerst in Suriname naar het graf van Peerke Donders en bezoeken ook het gebied waar hij als missionaris heeft gewerkt. Er wordt iedere dag gebeden en eucharistie gevierd en er is volop gelegenheid voor geloofsgesprekken en catechese. Een delegatie van Surinaamse jongeren sluit zich daar aan bij de Nederlandse groep.

De jongeren zullen deelnemen aan verschillende voorprogramma’s, naast de groep die vertrokken is naar Suriname zijn er drie reisgroepen te gast in Braziliaanse bisdommen. Deze voorprogramma’s zijn met name gericht op missie en diaconie. Het werken in verschillende ontwikkelingswerkprojecten zal hierin met name centraal staan. De plaatsen waar de voorprogramma’s zullen plaatsvinden zijn: Campo Belo, Fortaleza, Almenara en Paramaribo.

De Wereldjongerendagen zullen dit jaar natuurlijk bijzonder gekenmerkt worden door de ontmoeting met de nieuwe paus. Paus Franciscus heeft in zijn preek op Palmzondag de jongeren opgeroepen zich goed voor te bereiden op de Wereldjongerendagen en hen verteld dat hij met vreugde uitkijkt naar de ontmoeting in Rio de Janeiro! Als thema voor de Wereldjongerendagen 2013 heeft emeritus-paus Benedictus XVI de oproep van Jezus gekozen: ‘Ga en maak alle volkeren tot mijn discipelen’ (Mattheüs 28:19).

De officiële jongerendagen zijn ontstaan in 1984, toen paus Johannes Paulus II in het kader van het ‘Heilig Jaar van de Verlossing’ jongeren van de wereld uitnodigde om samen met hem Palmzondag te vieren in Rome. Ruim 300.000 jongeren gaven gehoor aan deze oproep. Toen één jaar later de Verenigde Naties het jaar 1985 uitriepen tot ‘Internationaal Jaar van de Jeugd’, werd de uitnodiging herhaald. Opnieuw lieten de jongeren zich niet onbetuigd en kwamen massaal naar Rome. Het succes van deze twee ontmoetingen leidde tot de instelling van de officiële Wereldjongerendagen. Deze werden in 1986 voor de eerste keer op een kleinschalig en lokaal niveau georganiseerd. Sinds die tijd worden de Wereldjongerendagen afwisselend op lokaal en internationaal niveau gehouden. De internationale ontmoetingen vinden ongeveer om de drie jaar plaats, steeds in een ander gastland, waar mogelijk roulerend per continent. In de tussenliggende jaren vindt de ontmoeting plaats op het lokale niveau van de bisdommen. Sinds 1997 komen ook in Nederland jongeren per bisdom ieder jaar samen op Palmzondag.

De eerste internationale Wereldjongerendagen waren in 1987 in Buenos Aires. Na Buenos Aires, Santiago de Compostela, Czestochowa, Denver, Manilla, Parijs, weer Rome, Toronto, Keulen, Sydney en Madrid is nu Rio de Janeiro aan de beurt.

De Wereldjongerendagen dragen een sterk rooms-katholiek karakter. Maar dat wil niet zeggen, dat er ook ruimte is voor oecumene. Tijdens de Wereldjongerendagen in 2005 in Keulen gingen bijvoorbeeld diverse protestanten uit Nederland naar het evenement. Er waren in Keulen oecumenische vieringen en gesprekken over oecumenische thema’s.

Rooms-katholieke jongeren die niet naar Rio kunnen, maar wel een vleugje van de dagen willen meemaken, kunnen een alternatief programma bijwonen in Delft.

Op de foto geeft mgr. Everhard de Jong samen met priesters van de groep de pelgrimszegen aan alle jongeren en hun begeleiders, onder wie dr. Ad van der Helm, lid van de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap..