Naar een gezamenlijke visie

De Raad van Kerken stelt mensen in de gelegenheid om nader kennis te maken met het rapport ‘The Church, towards a common vision’. Op vrijdag 15 maart van 13.00 uur tot 16.30 uur is er een bijeenkomst belegd bij de Raad, c.q. het Oud-Katholieke Seminarium in Amersfoort.

Het genoemde rapport geeft een inventarisatie van een lange discussie over de ecclesiologie. Zoals het BEM-rapport destijds min of meer een ultieme inventarisatie geeft over de visie van de kerken op doop, eucharistie en ambt, zo geeft het rapport ‘The Church’ de stand van zaken weer in de visies op de kerk. De verwachting is dat het rapport de komende jaren als referentiekader blijft gelden voor iedereen die een artikel schrijft over de identiteit en de organisatie van de kerk; het betreft dus een standaardwerk.

In het kader van de voorbereidingen op de tiende assemblee van de Wereldraad van Kerken die in november in Busan wordt gehouden, wordt dit cruciale rapport verder besproken.

Prof. dr. Leo Koffeman geeft tijdens de ontmoeting een typering en positionering van het document. Daarna zijn er vier leden van de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap die thuis elk een hoofdstuk lezen en een fragment kiezen wat aanspreekt vanuit de eigen werksituatie plaatselijk. Aan het einde van de bijeenkomst geeft de algemeen secretaris van de Raad een samenvatting van punten die extra in het oog gehouden kunnen worden door de afvaardiging naar Busan en de punten die in toerustende zin voor Nederland perspectief bieden.

Het programma ziet er nader ingevuld als volgt uit:

13.00 uur: Opening door de middagvoorzitter dr. Ad van der Helm

13.10 uur: Inleiding op ‘The Church’ door prof. dr. Leo Koffeman

13.45 uur: Verduidelijkende vragen

13.55 uur: Hfdstk 1 ‘Gods missie en de eenheid van de kerk’ ds. Margarithe Veen

14.10 uur: Hfdstk 2 ‘De kerk en de drie-ene God als koinonia’ dr. Margriet Gosker

14.25 uur: Hfdstk 3 ‘De kerk: groeien in gemeenschap’ pr. Wietse van de Velde

14.40 uur: Hfdstk 4 ‘De Kerk: in en voor de wereld’ dr. Jurjen Zeilstra  

14.55 uur: Vervolggesprek met één van de vier inleiders

15.25 uur: Pauze

15.35 uur: Plenaire uitwisseling

16.15 uur: Afronding ds. Klaas van der Kamp

16.20 uur: Sluiting door de dagvoorzitter

16.30 uur: Einde

Het is de bedoeling dat de gesprekken in een verslag beschikbaar komen voor een breder publiek. Er worden gespreksinvalshoeken aan toegevoegd, zodat kerken plaatselijk ook in gesprek kunnen gaan over (een deel van) de thema’s. Wie wil meepraten, moet zich vooraf opgeven via rvk@raadvankerken.nl.

Foto: Object even buiten Scherpenzeel, gekozen als vrije associatie