Nuttig of noodzakelijk

Hoe hoger de aaibaarheidsfactor van een onderwerp, hoe meer kans dat de zaal zich vult. Zo kan je de discussie wel samenvatten die vrijdag 14 december plaatsvond bij de ontmoeting van de provinciale raden van kerken, de landelijk raad en andere oecumenische gremia.

De provinciale raad uit Zuid-Holland sneed het thema aan. Deze raad heeft zich in enkele jaren behoorlijk weten te verstevigen qua menskracht. Men zoekt nu naar wegen om ook met activiteiten zich te verbreden. Een bijeenkomst voor kerkelijk kader over de doop kreeg onvoldoende respons. Hoe het met goed bezochte thema’s zat bij andere raden van kerken, wilde een afgevaardigde weten.

Noord-Holland kon berichten dat een bijeenkomst over de economische situatie een volle zaal opleverde. Het thema ‘voltooid leven’ (over sterven en euthanasie) in Drenthe had tot gevolg dat een enkeling weer naar huis ging, omdat de stoelen tot op de laatste plek bezet waren. Het gesprek maakte duidelijk dat het thema er ter dege toe doet, dat je soms een bepaald thema ook iets kunt bijstellen om met meer windowdressing toch een breder publiek aan te spreken. Daarnaast moet je je realiseren, zo stelde men ter vergadering, dat sommige thema’s bedoeld zijn voor de kerkelijke binnenkant en het in dergelijke situaties niet erg is als de groep kleiner is. De voorzitter maakte daarbij onderscheid tussen thema’s die van nut zijn en thema’s die noodzakelijk zijn. Een bijeenkomst over de Charta Oecumenica heeft een lagere aaibaarheidsfactor dan een thema als kerksluiting; toch kan het belangrijk zijn zo’n item op de agenda te zetten.

Een ander thema waarop van diverse kanten werd gereageerd was de regionale omroep. Zeeland vertelde dat men de programmaraad achter omroep-Zeeland niet langer vanuit organisaties in het maatschappelijk middenveld wil vullen, maar meer vanuit klantenpanels. Diverse andere provincies reageerden, want of je nu in Friesland woont of in Flevoland, ook daar zijn soortgelijke constructies van programmaraden gevormd. Het gesprek ging vervolgens over de ruimte die in een geseculariseerde samenleving aanwezig is voor levensbeschouwing.

De jaarlijkse bijeenkomst van het oecumenische kader gaf verder een uitwisseling van de diverse thema’s die er op regionaal en plaatselijk niveau spelen. De voorzitter gaf aan het einde van een rondje een opsomming van enkele tientallen onderwerpen; variërend van kerkennachten tot inzet bij fabriekssluitingen; van vluchtelingen tot het bespreken van de convenanten. Limburg merkte op plannen te hebben om het jaar van het geloof op de agenda te zetten. Het FUGO-beraad (een bezinning in de provincies Flevoland, Utrecht, Groningen en Overijssel) houdt zich bezig met het kerkelijk – oecumenische – huwelijk. De Katholieke Vereniging voor Oecumene heeft komend jaar onder meer het 450-jarig jubileum van de Heidelberger Catechismus en het Concilie van Trente op de agenda staan. Het Landelijk Oecumenisch Platform was voor het eerst aanwezig als groep van circa twintig plaatsellijke gemeenten waar men de facto vanuit de oecumene is gestructureerd.

De landelijke Raad ging verder in op de tiende assemblee van de Wereldraad komend jaar in Busan. Er werden vier belangrijke documenten benoemd, die het komende jaar een centrale plek krijgen: over de kerk, de missie, gerechtigheid / vrede, en oecumene. De vergadering gaf het advies om vooral de praktische relevantie van de discussies te laten zien. Mensen zijn best geïnteresseerd, je moet ze alleen in eenvoudige taal de relevantie van de documenten laten zien. Dat vraagt in de praktijk vaak om een vertaalslag.

Foto’s: 1. Ans Brandsma (rechts), notuliste, in gesprek met de afgevaardigde van Noord-Holland, Marleen Weijling.
2. Henk van Doorn, voorzitter van KVO en lid van het FUGO-beraad in gesprek met Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken (rechts).
3. Herman Fijn, nieuwe afgevaardigde vanuit Zuid-Holland.
4. Geert van Dartel, directeur van KVO (links) in gesprek met ds. Ko van de Lagemaat, afgevaardigde uit Limburg (rechts).