Campagne ‘Het gaat om mensen’

In de afgelopen jaren is er in Nederland een klimaat ontstaan, waarin de angst regeert. Angst voor de toekomst, angst voor de economische recessie, etc.  Men zet zich af tegen invloeden, die van buiten komen, zoals vreemdelingen en vluchtelingen. Mensenrechten staan onder druk en worden in steeds meer ter zijde geschoven, als dit de overheid beter uitkomt.  De Nederlandse samenleving en met name de achterban van de kerken is zich hier nauwelijks van bewust of negeert de signalen, die door de organisaties, die zich met mensenrechten bezig houden (VluchtelingenWerk Nederland, INLIA, Amnesty International, Defence for Children, Raad van kerken in Nederland, etc.) worden afgegeven.

Geloofsgemeenschappen zijn bij uitstek de plaats om barmhartigheid te tonen.  Zij worden hiertoe door het evangelie opgeroepen. ‘Goed te zijn, voor de weduwe en wees en …. voor de vreemdeling, die in onze poorten woont (zie: Deuteronomium 14). Vandaar dat de Projectgroep van de Raad van kerken in Nederland een campagne start om de achterban te informeren over wat er gebeurt op het gebied van mensenrechten in Nederland en de manier, waarop wij vluchtelingen behandelen. Of anders gezegd: door middel van schrijnende verhalen op de website de aandacht vestigen op probleemsituaties, waarin mensen, die hun toevlucht in Nederland zochten, zijn gaan verkeren.

De campagne heeft als titel: Het gaat om mensen en wil de lezer van de verhalen gevoelig maken, zodat er een omslag in denken gaat plaats vinden.

Middelen hiervoor zijn:

  • De speciaal voor de campagne ontwikkelde poster, die naar de projectgroep hoopt in elke kerk komt te hangen en:
  • De verhalen, die op de website (www.raadvankerken.nl/vluchtelingen) geplaatst worden.

De redactie wordt gevoerd door de leden van de Projectgroep Vluchtelingen, Carel Betram en Klaas van der Kamp. Verhalen voor de website kunnen toegezonden worden aan:
betram@zeelandnet.nl;  kvanderkamp@raadvankerken.nl.