Dooperkenning tekenen

Kerken worden nog één keer in de gelegenheid gesteld om zich onder de ondertekenaars van de doopverklaringen te scharen. Dat heeft het moderamen besloten in een vergadering op 25 juni.

De vraag deed zich voor hoe de oecumenische mijlpaal op derde pinksterdag – toen elf kerken zich positief uitspraken over de elders gepraktiseerde doop – een vervolg kan krijgen. Het moderamen sluit niet uit dat er diverse kerken zijn die alsnog de erkenning en / of de verklaring van toenadering willen tekenen. Ze zijn de komende maanden in de gelegenheid om dat kenbaar te maken. Met het ondertekenen geven ze aan dat mensen niet opnieuw gedoopt hoeven te worden, die overkomen uit een van de andere kerken die de verklaring getekend hebben en daar gedoopt zijn. Of ze geven aan dat ze in ieder geval qua standpunt over de betekenis van de doop dichter bij de andere kerken zijn gekomen en onderling respectvol met de doop willen omgaan.

De eventuele ondertekening impliceert een wederzijdse erkenning. Dus niet alleen de nieuw toetredende kerken tekenen een of beide aktes, ook de al participerende kerken moeten de nieuwe kerken accepteren. Dus bij aangegeven interesse zal er onderling verder gesproken worden om tot een goede afweging te komen. Als een en ander onderling kan worden afgestemd, zou de eerste verjaardag van de ondertekening in Heiloo (derde pinksterdag 2013) een mooi moment kunnen zijn om meer kerken te laten participeren in de dooperkenning en de acte van toenadering.

Het moderamen van de Raad van Kerken is van mening dat de dooperkenning en de verklaring van toenadering een bron kunnen zijn voor verdere toenadering van de kerken die al getekend hebben. Vandaar dat plaatselijke en regionale raden van kerken, kerkenraden, parochiebesturen en andere geledingen wordt gevraagd om intern de documenten te bespreken en zich eigen te maken.

Het moderamen hoopt een vrijwilliger te vinden of een stagiaire die de vormen van doopcatechese bij de lidkerken wil inventariseren. Het materiaal van afzonderlijke kerken zou dan via bijvoorbeeld de website van de Raad verder breder toegankelijk kunnen worden gemaakt.

Het bureau van de Raad heeft op de website al een doopkaart beschikbaar die bij de doop kan worden uitgereikt. De kaart kan ook als full colour print tegen betaling van gemaakte kosten worden toegestuurd. Op de website is verder divers materiaal als toelichting te vinden, onder meer rond de doopgedachtenis.

Meer over de doop: klik hier

Foto’s van de ondertekening van de doopacte, respectievelijk priester Samoil Dogan (Syrisch-Orthodoxe Kerk), prof. dr. Marius van Leeuwen (Remonstrant), ds. Peter Verhoeff (PKN), mgr. Joris Vercammen (Oud-Katholiek); vier van de in totaal elf ondertekenaars.