Primeur bij doopuitgave

Als eerste (christelijke) tijdschrift in Nederland komt het Oecumenisch Bulletin met een QR-code, waardoor migranten en Engelstalige christenen op eenvoudige wijze een Engelse inleiding krijgen op de tekst. Het nieuwste themanummer over de doop, dat na de Pinksteren wordt verspreid, biedt de nieuwe service aan de abonnees.

Met zeer eenvoudige middelen brengt het bureau van de Raad de QR-code aan. Het vierkante blokje voorin de uitgave, wat veel mensen wel kennen van publieke reclames, correspondeert met een YouTube-filmpje waar in twee minuten tekst en uitleg wordt gegeven bij de inhoud. De eerste QR-code geeft een introductie op de dooperkenning, die op derde Pinksterdag door 9 kerken wordt ondertekend en de verklaring van toenadering waar nog eens 2 kerken in meedoen.

Er is veel vraag vanuit diverse Europese landen naar deze verklaring. Dat bracht het bureau op het idee om de Nederlandse uitgave te voorzien van een toelichting, waarin de betekenis van de verklaring in het Engels wordt uitgelegd. Ook andere uitgaven krijgen de code, om daarmee ook de circa 1 miljoen allochtone christenen summier te informeren over de ontwikkelingen in oecumenisch Nederland. De filmpjes zijn ook via YouTube te bekijken en via de website van de Raad op te vragen. Het gaat om amateuropnamen.

De taakgroep Doop(v)erkenning presenteert het nieuwe themanummer tijdens de plechtigheden in Heiloo, waar op 29 mei vanaf 14.00 uur een programma begint waarvoor zich inmiddels zo’n zeventig mensen hebben opgegeven, die aanwezig zullen zijn in de kapel bij het klooster. Prof. dr. Marius van Leeuwen is de gastheer namens de Raad van Kerken en gaat voor in een ceremonie waarin de doopgedachtenis centraal staat. Het water uit de Willibrordbron speelt daarbij een rol. Prof. dr. Leo Koffeman geeft een historische duiding van het moment. En zuster Scholastika en Anneke van Wijngaarden geven een getuigenis van hoe ze in hun eigen leven met doopritueel en doopherinnering omgaan. Hoogtepunt vormt natuurlijk het moment waarop negen mensen namens even zo vele kerken hun handtekening zetten onder de doopverklaringen.

De verklaring van erkenning wordt getekend door:
De Anglicaanse Kerk in Nederland,
De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten,
De Evangelische Broedergemeente in Nederland,
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland,
De Molukse Evangelische Kerk,
De Protestantse Kerk in Nederland,
De Remonstrantse Broederschap,
De Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland,
De Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland.

De verklaring van toenadering wordt naast deze kerken ook getekend door:
De Algemene Doopsgezinde Sociëteit,
De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.

In het themanummer over de doop legt Marius van Leeuwen de keus uit voor Heiloo. Hij stelt de vraag waarom deze plek is gekozen, ‘…dit ‘heilig loo’ (deze heilige plek in het bos) waar Willibrord, ‘apostel der Friezen’, of ‘der Lage Landen’, rond 690 het christendom bracht; dit was in deze streken een van de eerste plekken waar mensen overgingen tot dat nieuwe geloof. Waarschijnlijk doopte Willibord hen dan met water uit de bron die eerder, volgens een overlevering, door een wonder was ontstaan toen hij verging van de dorst en bad tot zijn Heer’.

Diverse mensen vertellen in de uitgave hoe ze zelf met de doop omgaan. Onder hen is ds. Gerrit de Fijter, oud-preses van de PKN. Hij zegt: ‘…. Toen ik zelf de overige vier kinderen mocht dopen en ineens aan – zeg maar – de andere kant van het doopvont kwam te staan, heb ik altijd de vreugde ervaren van de absolute betrouwbaarheid van de beloften van God. Onze kinderen deden later – rond hun twintigste – openbare geloofsbelijdenis. Daarvoor schreven ze net als alle andere belijdeniscatechisanten een persoonlijk geloofsgetuigenis’.

De projectgroep heeft ook toerustingmateriaal gemaakt. Een enkele vraag is opgenomen in het themanummer. Verder komt er materiaal op de website van de Raad van Kerken De site geeft een oecumenische doopkaart, die desgewenst door kerken kan worden gedownload en worden gebruikt als herinnering voor mensen die dopen of zich laten dopen.

Mochten er nog mensen aanwezig willen zijn, dan kunnen ze zich melden via rvk@raadvankerken.nl. In beginsel zijn er nog enkele plaatsen. Mocht dat niet meer het geval zijn, dan krijgen mensen dat per ommegaande vooraf te horen per mail. Het belooft een mooie bijeenkomst te worden met vele kerkelijke gezagsdragers, maar bijvoorbeeld ook een groep studenten van het baptistenseminarium.

Bij de Raad van Kerken zijn inmiddels ook kerken die hebben aangegeven op dit moment nog niet te ondertekenen, maar te overwegen om bijvoorbeeld een volgend jaar alsnog tot ondertekening over te gaan als daarvoor de gelegenheid wordt gecreëerd. De Raad moet over dat soort zaken intern nog verder spreken.

Foto:
QR-code in de nieuwe uitgave
Fragment van de doopkaart