EA zoekt samenwerking

De Evangelische Alliantie, strategische partner van de Raad van Kerken, zet sterk in op verbinding en samenwerking. Dat blijkt uit het recent verschenen Jaarverslag over 2011.

Directeur Jan Wesselsschrijft een voorwoord onder de titel ‘Samen’. Hij benoemt de diverse vormen van samenwerking en geeft als motivatie ‘een diep en groeiend verlangen om Christus weer zichtbaar te maken in Nederland’. En hij vervolgt: ‘Dat kan alleen als we het samen doen. De Evangelische Alliantie maakt zich daar hard voor’. Wim de Knijff, persoonlijk deelnemer aan de EA, schrijft eveneens onder de titel ‘De EA verbindt’. ‘Samen hebben we meer slagkracht’, zegt ook hij.

De Raad van Kerken is gevraagd om enkele vragen te beantwoorden die integraal zijn afgedrukt in het jaarverslag.Klaas vander Kamp benoemt de prettige samenwerking met de Evangelische Alliantie. Hij wil daarbij de verschillen niet verdoezelen, maar juist als verschillende vormen van identiteit tot hun recht laten komen. ‘Het kennis nemen van de inzichten bij de ander kan ons helpen om de hoogte en diepte van het heil nog meer te beseffen’.

De financiën van de EA in de realisatie over 2011 laten een lichte daling zien van ongeveer vijf procent. Qua totaalomzet is de EA een keer zo groot als de Raad van Kerken. Er werken ongeveer 109 organisaties in de EA samen, daarnaast zes kerkgenootschappen en er zijn 320 individuele leden en 222 deelnemende gemeenten. De deelnemende kerken zijn: ABC-gemeenten, Kerk van de Nazarener, Rafael Nederland, Unie van Baptistengemeenten, VPE en Leger des Heils. Het Leger des Heils is ook lid van de Raad van Kerken. De VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) heeft op 29 mei in Heiloo de acte van toenadering ten aanzien van de doop mee getekend en werkt ook met de Raad samen binnen de agendacommissie van het Beraad van Kerken.

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie werken onder meer samen in de Week van Gebed, de viering tijdens Opwekking en de Kerkennachten. Komend jaar werken ze samen aan de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Ook is er een gezamenlijke verkenning om de krachten op plaatselijk vlak verder te bundelen. En de twee koepelorganisaties proberen een nieuw netwerk uit te bouwen. Van der Kamp: ‘Vroeger hadden de kerken hun eigen zuil. Het jeugdwerk, de voorlichters en andere kerkelijke werkers bouwden vooral aan hun eigen zuil, soms zelfs tegenover de andere. De situatie in 2020 vraag om een ander netwerk, met nieuwe horizontale en verticale verbindingen. Het is aan de EA te danken dat er al een begin is gemaakt met een dergelijk netwerk op het gebied van het jeugdwerk (INNOV8)’.

Op de vraag wat zijn persoonlijke droom is als het gaat om kerkelijke eenheid en samenwerking in Nederland antwoordt Van der Kamp: ‘Ik droom ervan dat we er in slagen om een gezamenlijk spiritueel huis op te zetten op landelijk niveau, waarin de krachten van diverse organisaties zich bundelen’.

Foto: uit jaarverslag 2011 van de Evangelische Alliantie