Zonnepanelen en LED lampen

Een nieuwe lente, zon en nieuwe energie… dat kan je zelfs in een convenant opnemen, door samen met mensen uit verschillende kerken te laten zien waar je voor staat, dat je hart hebt voor de aarde en het welzijn van al haar bewoners. Je kan ook buurtbewoners in het algemeen aanspreken op hun betrokkenheid. Ab Kasper  en Andries Westerholt van de PKN-gemeente Hoofdhof in Berkum/Zwolle wisten mensen uit de buurt te interesseren voor een kerkelijk project.

Geloofd zijt Gij , mijn Heer met al uw schepselen
vooral heer broeder  zon, die de dag is, en door wie Gij ons verlicht,
en hij is mooi en stralend met grote luister.
Van U  Allerhoogste, draagt hij het zinnebeeld.
(uit het Zonnelied van Franciscus van Assisi)

Kerkzaal
Twintig zonnepanelen op het platte dak van het kerkgebouw, dat kregen ze voor elkaar. Ab Kasper en Andries Westerholt hadden daarbij de hulp van kerkleden die voor financiering zorgden. Aanvullend werden de spotjes in de grote kerkzaal door energiezuinige LED-lampen vervangen. Totaal betekent dat een daling van 40-50% van de energiekosten!

Waar twee of drie  mensen bij een zijn….
In het dorp Berkum, thans een buitenwijk van  Zwolle was men al langer bezig met de vitalisering van de wijk. Ab Kasper nam namens de kerk deel aan overleg met andere maatschappelijke organisaties om te kijken welke gezamenlijke doelen ze konden verwezenlijken. Men vond elkaar rond ‘duurzaamheid bevorderen’ in en van de wijk  Maar hoe vul je dat in…?

Met de hulp van de vrijwilligersgroep ‘Duurzaam Zwolle’ en een subsidie van de provincie Overijssel kon een al eerder bedacht plan om te investeren in zonne-energie werkelijkheid worden.

Ze tekenden in op de mogelijkheid om zonnepanelen te bestellen en kozen voor de kerk het grootste aangeboden pakket van 20 panelen. Ze onderzochten de technische mogelijkheden en besloten de panelen niet op het schuine gedeelte, maar midden op het platte dak van het kerkgebouw te plaatsen zodat het aanzicht voor de buurt niet zou veranderen. Andries Westerholt, kerkrentmeester, zorgde ervoor dat mensen  een bedrag konden schenken dat in vijf jaar terugbetaald kon worden; want de energierekening gaat omlaag! Ook bleven giften mogelijk. Binnen drie maanden was het benodigde bedrag van 12.000 Euro (inclusief plaatsing en notariskosten) bereikt.  De notariskosten werden beperkt door alle contracten met de kerkleden die borg stonden onder één noemer te brengen. Ze hielden geld over om de 55 spotjes van 125 Watt in de grote kerkzaal te vervangen door LED-lampen  met  een vermogen van 18 Watt.  Deze ingreep verlaagt het energiegebruik met  10-15%.

Inspiratie
Ab Kasper studeerde chemie en is zijn adviesbureau rond veilig werken met chemicaliën aan het afbouwen. Voor hem is er geen specifieke extra  motivatie om vanuit geloof zich hiervoor in te zetten.  Zijn betrokkenheid als gelovige combineert hij met een nuchtere werkelijkheidszin en verantwoordelijkheidsgevoel om op een duurzame wijze met de schepping om te gaan.

“Kijk maar eens op de website  www.duurzamekerk.nl  naar  het overzicht van de CO-2 toename in de wereld en de gevolgen voor het klimaat. De feiten spreken voor zich; we kunnen niet ongebreideld doorgaan met het verbruiken van bestaande energie uit fossiele grondstoffen (die opraken, ook het uranium voor kernenergie is beperkt). Daarom steek ik hier energie in: zonne-energie en wind- en water energie zijn duurzaam. We kregen er een hoop energie voor terug van anderen, ook niet-kerkelijken in Zwolle waarmee we onze  betrokkenheid deelden”.

Andries Westerholt is vanuit zijn geloof dankbaar voor al het mooie dat God ons  schenkt op aarde. Als gelovige voelt hij zich verantwoordelijk om als een goede rentmeester bij te dragen aan duurzaamheid opdat de wereld leefbaar blijft ook voor zijn kinderen en kleinkinderen.

Tini Brugge
Project Groene spiritualiteit en praktijk  Raad van Kerken/ KNR-PIN
Zie ook www.kerkenmilieu.nl en de tekst van de gezamenlijke klimaatverklaring van de Raad van Kerken in samenwerking met Islam en Jodendom en www.hoofdhof.nl. (website van de PKN-gemeente in  Berkum/Zwolle

Foto’s Tini Brugge:
Zonnepanelen op onze eigen levensakker in Almen