Afstemming mediabeleid

Eigenlijk was het voor het eerst dat mensen verantwoordelijk voor het pers- en/of communicatiebeleid binnen hun kerk of kerkelijke organisatie elkaar in zo’n brede samenstelling troffen.

Vrijdag 10 februari kwamen zestien publiciteitsdeskundigen bij elkaar bij de Raad van Kerken. Er werden allereerst ervaringen uitgewisseld. Het ging over de inzet van de sociale media. PKN en RKK hebben tot nu toe hun publieke vertegenwoordigers nog niet ingezet op twitter of facebook. De PKN volgt wel de berichten die verschijnen en reageert ook op vragen.

Het gesprek ging ook over crisisbeheersing, waarbij natuurlijk ook het persbeleid aan de orde kwam rond seksueel misbruik. Het  beleid werd besproken en de vraag kwam aan de orde in hoeverre de empathie tot zijn recht kwam. Opvallend is verder dat het voor de Rooms-Katholieke Kerk over het algemeen iets gemakkelijker schijnt te zijn dan voor  bijvoorbeeld de Protestanten om woordvoerders op het televisiescherm te krijgen; het heeft te maken met de vaardigheid om een standpunt te verwoorden, terwijl het witte boordje de mensen direct herkenbaar doet zijn voor een breed publiek. Velen kennen dan ook namen als die van Antoine Bodar, Roderick Vanhögen en mgr. Gerard de Korte.

Diverse mensen reageerden op de kerk-vriendelijkheid van de media. De ervaringen zijn zeer divers. De meeste voorlichters werken samen met de media en proberen onderling tot een zo concreet mogelijke verslaggeving te komen. Soms hebben voorlichters het gevoel dat ze te zeer faciliterend worden gebruikt en houden ze de boot wat af. Het maakt verder nogal verschil met welk medium je te maken hebt; geschreven pers werkt anders dan visuele pers; bladen met een kerkelijke rubriek laten zich anders aanspreken dan bladen die in de redactionele formule religie als marginaal en misschien wel als verdwijnend beschouwen.

Het ging in de bijeenkomst vooral over de mogelijkheden om de krachten te bundelen en in gezamenlijkheid te werken aan transparantie en imago. Er zijn vanuit het verleden voorbeelden dat het lukt om met diverse kerken aan een campagne te werken. Goede voorbeelden  zijn Intercity Pasen (aanvankelijk opgezet vanuit de Oud-Katholieke Kerk) en de radiospotjes rond de kerstdagen (opgezet vanuit de Remonstrantse Broederschap in samenwerking met de Verenigde Evangelie- en Pinkstergemeenten).

Er werden diverse suggesties gedaan om de samenwerking uit te bouwen. Concrete campagnes kwamen naar voren. De suggestie werd gedaan een gezamenlijke ontmoeting van kerkleiding en journalisten te organiseren in Nieuwspoort. En het idee werd geopperd om met mensen in de regio in gesprek te gaan over inzet van digitale en sociale media. Het is aan de Raad van Kerken in samenspraak met lidkerken om een verder plan te maken.

Er waren vertegenwoordigers van diverse kerken aanwezig, variërend qua achtergrond van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, Oud-Katholieke Kerk, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeente; verder waren er enkele interkerkelijke organisaties als IKV/Pax Christi,  de Evangelische Alliantie en de Arme Kant; en er waren diverse grotere raden van kerken, zoals die van Utrecht, Den Haag en de provincie Groningen/Drenthe.

Foto’s: impressie van de ontmoeting