Studiedag apostoliciteit

‘In de schoenen van de apostelen’ is het thema van een studiedag over apostoliciteit die de Beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad van Kerken organiseert.

De Beraadgroep heeft vastgesteld dat verschillende discussies in de kerken teruggaan op de vraag naar apostoliciteit. Daarom stellen wij het thema vanuit een breed perspectief aan de orde. Of het nu gaat om de discussie over de waardering van de ambten of om de vraag naar de legitimiteit van de sacramentsbediening, steeds weer speelt de herkenning en de erkenning van de ambtsdragers een rol. En daarmee de apostoliciteit.

De kerken denken hierover verschillend. De Rooms-Katholieke Kerk en de Orthodoxe kerken zien een rechtstreekse lijn van de eigen bisschoppen naar de apostelen in het Nieuwe Testament. Calvinisme en Lutheranisme hechten zeker belang aan apostoliciteit, maar nemen afstand van een formele apostolische successie, die een garant zou zijn van waarheid en eenheid. Naar protestants inzicht manifesteert de apostolische traditie zich langs meerdere wegen. De overdracht van het evangelie en het leven van de gemeente zijn minstens zo belangrijk. De Anglicaanse Kerk neemt een tussenpositie in. Zij hecht zeer aan de (historische) episcopale successie, maar op een meer protestantse wijze. 

De beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap neemt als uitgangspunt voor de reflectie het studiedocument The Apostolicity of the Church, een document van de Luthers/Rooms-Katholieke Commissie voor Eenheid. In de introductie op de uitgave spreken de voorzitters van het overleg tussen Lutheranen en Rooms-Katholieken de hoop uit, dat het rapport nieuwe perspectieven opent op het terrein van oecumenische ecclesiologie.

Dr. Karel Blei, theoloog met een brede kerkelijke en oecumenisch-theologische ervaring, is bereid gevonden het hoofdreferaat te verzorgen. Daarnaast zijn er referaten met een reactie uit resp. de katholiek-westerse traditie (dr. Matthijs Ploeger), de protestantse traditie (dr. Margriet Gosker, lid van de beraadgroep voor de Basisbeweging Nederland), de congregationalistische traditie (dr. Henk Bakker), en de lutherse traditie.

De studiedag ‘In de schoenen van de apostelen’ is maandag 5 maart 2012  van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Locatie: Raad van Kerken, Kon. Wilhelminalaan 5 te Amersfoort.
Men kan zich aanmelden voor de studiedag via rvk@raadvankerken.nl.
Deelnemers betalen tien euro (inclusief lunch), voor studenten is de toegang gratis. In beginsel is er ruimte voor 35 deelnemers, dus het is zaak zich snel op te geven.

Voor het complete document (in pdf; 119 pagina’s): klik hier